„Co? Kiedy? Komu? Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym

„Co? Kiedy? Komu?

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży? Terapia rodzin?”

Warszawa, 18 kwietnia 2018 roku

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Drugą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że ta Druga Konferencja, podobnie jak Pierwsza, która odbyła  się w maju 2017,  będzie dobrą  okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

           Psychoterapię rozumiemy jako specjalistyczną, intencjonalną metodę pomagająca  w modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań, procesów poznawczych, emocjonalnych dzieci, młodzieży i rodzin mieści się ona w zadaniach poradni, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 poz.199) opisana jest w paragrafie 8.1

„& 8.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

 1/ prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

         (……)

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie

  1) indywidualnych lub  grupowych zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

  2) terapii rodziny

  3) grup wsparcia

  4) interwencji kryzysowej”

Tym razem w odpowiedzi na Państwa życzenia wyrażone w ankiecie podsumowującej poprzednią konferencję chcemy zaproponować koncentrację uwagi na zastosowaniu teorii systemowej terapii rodzin w diagnozie funkcjonalności/dysfunkcjonalności rodziny i wynikających z tej wstępnej diagnozy implikacji do kwalifikacji dziecka lub adolescenta do psychoterapii indywidualnej lub do terapii całej rodziny.

Korzystając z doświadczenia terapeutów prowadzących terapię indywidualną dzieci i młodzieży zamierzamy pokazać  diagnostyczną użyteczność teorii psychoterapeutycznych: psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej czy ericksonowskiej oraz w jaki sposób odniesienie pracy terapeutycznej do konkretnej teorii pomaga skuteczniej prowadzić indywidualny proces terapeutyczny.

Wyniki badania przeprowadzonego w roku 2015 i opisanego w artykule:

„Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” w Kwartalnik „Psychoterapia” nr 4 (175) 2015

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

wskazują, że terapeuci pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych skazani są na indywidualne poszukiwania skutecznego stylu pracy.

Do kontynuacji dyskursu rozpoczętego rok temu: w jaki sposób organizować działalność postdiagnostyczną w przypadku stwierdzonych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży zaprosiliśmy w tym roku niezwykle doświadczone i uznane autorytety prof. Irenę Namysłowską,  dr Barbarę Arska-Karyłowską, mgr Pawła Glitę, W pierwszej części konferencji prelegenci w  przedstawią referaty wprowadzające do dyskusji nad standardami pracy terapeutycznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Próba sformułowania standardów pracy terapeutycznej w PPP odbędzie się w drugiej części konferencji. Prosimy o przemyślenie tematu.

Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

-  dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

- psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,

- psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

Do   udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji  i  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Miejsce konferencji :

Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawa

Komitet Programowy i Organizacyjny

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Bogusława Piasecka

Maria Marquardt

Zapisy przez stronę: www.poradnieppp-psychoterapia.pl