o nas

REGULAMIN SEKCJI PSYCHOTERAPII

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 17 listopada 2004 r.

ze zmianami wniesionymi uchwałami Zarządu Głównego z dnia 27 czerwca 2007 r.,

15 listopada 2017 r. oraz z 28 marca 2018 r.

(tekst ujednolicony)

Art. 1

Powołuje się przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zwanym dalej PTP ogólnopolską sekcję pod nazwą Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zwaną dalej „Sekcją”.

Art. 2

Sekcja działa na następujących podstawach:

 1. Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 2. Niniejszego regulaminu.

Art. 3

Cele Sekcji to:

 • artykułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w

psychoterapii

–      działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów

 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z profesjonalnymi organizacjami

psychoterapeutów w kraju i za granicą

 • reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Sekcji wobec organizacji,

instytucji,  władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych

–      dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej

Art. 4

 1. Członkiem Sekcji może zostać osoba, która:

–   jest członkiem PTP

–  ma rekomendację od 2 członków Sekcji – certyfikowanych psychoterapeutów  PTP

 1. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Sekcji, która zadeklaruje dla niej poparcie. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Sekcji oraz innych form jej merytorycznej działalności.

Art. 5

 1. Członkowie Sekcji mają prawo udziału we wszystkich formach działalności Sekcji, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
 2. Członek Sekcji jest obowiązany do:

– przestrzegania postanowień  Regulaminu i uchwał Sekcji

– aktywnego udziału w realizacji celów  Sekcji

– przestrzegania zasad etyki zawodowej

– regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek składek nie dotyczy   emerytów.

Art. 6

Członków Sekcji przyjmuje Zarząd Sekcji na podstawie deklaracji.

Art. 7

Członkostwo w Sekcji ustaje w wyniku:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Sekcji,
 • skreślenia przez Zarząd Sekcji z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich,
 • skreślenia z listy członków PTP,

Art. 8

 1. Władzami Sekcji są:
 • Walne Zebranie członków Sekcji
 • Zarząd Sekcji w liczbie 7 osób
 • Komisja Rewizyjna Sekcji w liczbie 3 osób.
 1. W ramach sekcji powołuje się Komisję Etyki, której zadaniem jest tworzenie etycznych zasad uprawiania psychoterapii oraz formułowanie opinii w kwestiach naruszenia zasad etyki psychoterapeutów.
 2. Do składu  Zarządu Sekcji, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki  mogą być wybierani wyłącznie członkowie PTP, którzy uzyskali certyfikat psychoterapeuty PTP.
 3. Kadencja Zarządu Sekcji i  Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki  trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Art. 9

 1. Do kompetencji Walnego  Zebrania Sekcji należy:
 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji
 2. wybór przewodniczącego i sześciu członków Zarządu, którzy wybierają ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
 3. Komisji Rewizyjnej i  Komisji Etyki,
 4. uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminu Sekcji,
 5. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji ; uchwała musi być przyjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 6. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Sekcji raz na trzy lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Sekcji zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.
 7. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Sekcji w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych z wyłączeniem ust. 1 punkt d.
 8. Nadzwyczajne Walne  Zebranie Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego PTP, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki lub co najmniej dziesięciu  członków Sekcji.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 21 dni  od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 10

 1. Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Sekcji,
 • reprezentowanie Sekcji i działanie w jej imieniu,
 • przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji,
 • składanie okresowych sprawozdań z działalności Sekcji Zarządowi Głównemu PTP,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • wysuwanie kandydatur do Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych i Komisji Odwoławczej po zasięgnięciu pisemnej  opinii certyfikowanych psychoterapeutów PTP zrzeszonych w Sekcji,
 • opiniowanie regulaminu Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych,
 • opracowanie w uzgodnieniu z Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych zasad przedłużania ważności certyfikatów po 5 latach, które są zatwierdzane przez  ZG PTP,
 • opracowanie w uzgodnieniu z Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych warunków i trybu zawieszania i odbierania certyfikatów, które są zatwierdzane przez ZG PTP,
 • opracowywanie w uzgodnieniu z Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych zmian w zasadach przyznawania certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, które są zatwierdzane przez ZG PTP.
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Art.11

 1. Przewodniczący Sekcji:

– kieruje pracami Zarządu, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu

– reprezentuje Sekcję w kontaktach z władzami PTP

– reprezentuje Sekcję w kontaktach z władzami innych towarzystw krajowych i  zagranicznych, o czym informuje Zarząd Główny PTP

– deleguje członków Zarządu do reprezentowanie Sekcji

2. Przewodniczący Sekcji sprawuje swoje obowiązki nie dłużej niż przez dwie  kadencje.

 1. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego.
 2. Sekretarz Sekcji:
  • protokółuje przebieg Walnych Zebrań oraz zebrań Zarządu Sekcji,
  • prowadzi rejestr członków Sekcji,
  • prowadzi bieżącą korespondencję i archiwum Sekcji.

5. Skarbnik odpowiada za działalność finansową Sekcji, w tym:

 • przyjmuje składki członkowskie i odpowiada za prawidłowe udokumentowanie przychodów i wydatków Sekcji,
 • sporządza okresowe raporty finansowe i przedkłada księgowości Zarządu Głównego.

Art. 12

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Sekcji.
 3. Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności władz Sekcji i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.
 6. Przedstawiciel Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Sekcji z głosem doradczym.

Art. 13

 1. Komisja Etyki składa się z trzech osób.
 2. Komisja Etyki powołana jest do tworzenia standardów etycznych dotyczących działalności psychoterapeutycznej.
 3. Komisja Etyki może podjąć niezbędne procedury, w tym analizę dokumentów, rozmowy, umożliwiające formułowanie opinii w sprawach naruszenia zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii PTP.
 4. Komisja Etyki może składać wnioski do Sądu Koleżeńskiego PTP w sprawach naruszania Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, może też składać wnioski do Zarządu Głównego o zawieszenie lub odebranie certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Art. 14

Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Zarząd Główny na wniosek :

 • Walnego Zebrania Sekcji podjęty zgodnie z art. 9 ust 1 pkt. e,
 • Komisji Rewizyjnej Sekcji zaopiniowany przez Główną Komisję Rewizyjną,
 • Zarządu Głównego zaakceptowany przez Główną Komisję Rewizyjną.

Art.15

Wniosek Walnego Zebrania Sekcji dotyczący jej rozwiązania zawiera propozycje co do sposobu likwidacji Sekcji oraz celu na jaki ma być przeznaczony jej majątek.

Art. 16

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTP.