deklaracja dostępności

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej witryny internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny internetowej www.sekcjapsychoterapii.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-08-14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-13

Witryna niniejsza jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

  • multimedia nadawane na żywo
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • mapy
  • treści, które nie zostały wytworzone przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-09-13 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)

Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)

Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)

Przełączanie między zakładkami klawisz Tab

Przewijanie strony w górę klawisz PgUp

Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Anna Hasterok, adres poczty elektronicznej: ania.hasterok@gmail.com.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej admin@sekcjapsychoterapii.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.