polityka prywatności oraz cookies

Polityka prywatności

1. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 7, art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Do kogo skierowana jest niniejsza Polityka prywatności?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych Członków Sekcji oraz innych osób odwiedzających stronę internetową www.sekcjapsychoterapii.pl.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed wysłaniem formularzy, bądź złożeniem oświadczeń.

3. Administrator danych osobowych

Dane osobowe przetwarza:

Sekcja Psychoterapii
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Dane kontaktowe

numer telefonu: 22 831 13 68, adres e-mail: ptp@psych.org.pl (dalej: Administrator).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl.

Inspektorem ochrony danych jest: Paweł Maliszewski.

4. Dane osobowe – jakie dane przetwarzamy?

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym członka, formularzu wniosku o dofinansowanie udziału w wydarzeniu,
 2. dane osobowe i adresowe członków Sekcji (imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, doświadczenie zawodowe, adres zamieszkania, adres miejsca pracy, status emeryta).

Ponadto, w zależności od indywidualnych sytuacji, przetwarzamy dane:

 1. wymagane przepisami prawa, np. prawa podatkowego, rachunkowości;
 2. dane zawarte we wnioskach, skargach i innych wystąpieniach skierowanych do nas;
 3. inne dane, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów i jest zgodne z przepisami prawa.

Jeżeli odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, przetwarzamy niektóre Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem przez nas z plików cookies na stronie internetowej oraz zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów). W związku z tym przetwarzamy takie dane jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego Państwo korzystają, dane o systemie operacyjnym, Państwa lokalizację czy też dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności na stronie internetowej.

W powyżej opisanym zakresie, podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na śledzeniu aktywności na naszej stronie internetowej.

5. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści usług Administratora (np. serwisów internetowych) do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji usług Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, oraz z wiadomościami, służących promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku – w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W sytuacji, gdy korzystacie Państwo z formularza na naszej stronie internetowej, kontaktujecie się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i kontakt z Państwem. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzystacie Państwo z możliwości napisania do nas za pośrednictwem Messengera w ramach naszego profilu Facebook.

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych na naszym portalu danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom.

W celu funkcjonowania naszej strony internetowej oraz w związku z realizacją działań opisanych powyżej, korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich.

Podmiotem przetwarzającym (tzw. procesorem) jest home.pl, który przetwarza powierzone dane.

Pliki cookies

Jeśli zostawicie Państwo komentarz witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Odwiedzenie strony logowania, tworzy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujecie Państwo albo opublikujece artykuł, w przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

wyświetl pełną listę ciasteczek

  6. Przekaz do Państw trzecich

  Co do zasady Administrator nie przewiduje przekazywania poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Może się jednak zdarzyć, że Administrator lub jego Podmiot przetwarzający współpracuje m.in. z podmiotami profesjonalnymi w obszarze technologicznym oraz bezpieczeństwa, których siedziba znajduje się poza EOG. Zawsze jednak udostępnienie w takiej sytuacji odbędzie się zgodnie z RODO, tj. po zawarciu odrębnej umowy o treści przyjętej przez Komisję Europejską (standardowe klauzule umowne), ewentualnie sporadycznie na innej, równorzędnej podstawie prawnej określonej w RODO i gwarantującej odpowiednią ochronę danych osobowych również po ich udostępnieniu poza EOG.

  7. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługują Państwu prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  7. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie tworzony Twój profil osobowościowy.

  9. Okres przechowywania danych

  Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

  • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
  • w przypadku przetwarzania w celu realizacji Konferencji oraz działań podjętych w związku z jej organizacją, do czasu zakończenia czasu trwania Konferencji lub Państwa udziału w niej, z zastrzeżeniem poniższych okresów,
  • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. rozliczenia podatkowe – 5 lat od końca okresu podatkowego),
  • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
  • w odniesieniu do celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój skuteczny sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji.

  10. Dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PTP

  W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o wiadomość na adres: rodo@sekcjapsychoterapii.pl.

  Zrobimy, co w naszej mocy, aby szybko i skutecznie udzielić pełnej informacji i załatwić Państwa sprawę.