tajemnica zawodowa

Zarządy Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrcznego i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 2015 roku zwróciły się do Kancelarii Prawnej Radwan-Rohrenschef z wnioskiem o sporządzenie opinii prawnej na temat tajemnicy zawodowej w psychoterapii.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Do pobrania:

OPINIA – CAŁOŚĆ

psychologowie

PSYCHOTERAPEUCI PSYCHOLOGOWIE

psychiatrzy

PSYCHOTERAPEUCI PSYCHIATRZY

nie lekarze, nie psychologowie

PSYCHOTERAPEUCI NIE LEKARZE, NIE PSYCHOLOGOWIE

lekarze

PSYCHOTERAPEUCI LEKARZE

Tajemnica zawodowa w psychoterapii

Przypisy

 1. Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt I KZP 6/05, OSNKW 2005/4/39
 2. M. Jackowski, Ochrona danych medycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011r., str. 76
 3. LEX nr 1312093
 4. Por. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el. 2014
 5. Zob. B. Kaczmarek, [w:] K. Markiewicz, Ł. Błaszczak, E. Rudkowska-Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 456 i n.
 6. []
 7. Zob. J. Rajski; O czym należy uprzedzić świadka; Palestra 1958/1
 8. Zob. T. Ereciński; Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego; tom I; Wyd. Prawnicze; W-wa 1997 str. 4217
 9. M. Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, KPP Nr 1/1995, s. 36-38
 10. A. Wróbel, (w:) Jaśkowska, Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2000, s. 485
 11. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. wyd. 4, Warszawa 2014
 12. Zob. J. Borkowski, (w:) Borkowski, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, s. 172-173.
 13. Zob. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2014, s. 379; K. Łojewski, Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa 1970, s. 141 i nast.
 14. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 13, Warszawa 2013
 15. Odmiennie jednak uważa B. Adamiak;Zob. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2014, s. 380
 16. D. Karkowska, Komentarz do art. 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, LEX nr 120584.
 17. A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, 2006, s. 135 i przywołana tam literatura.
 18. A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, 2006, s. 135.
 19. A. Marek, Komentarz do art. 240 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Komentarz. A. Marek, LEX nr 59932.
 20. sygn. II AKz 664/11
 21. sygn. II AKz 198/10)
 22. Por. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el. 2014
 23. Zob. B. Kaczmarek, [w:] K. Markiewicz, Ł. Błaszczak, E. Rudkowska-Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 456 i n.
 24. []
 25. zob. J. Rajski; O czym należy uprzedzić świadka; Palestra 1958/1
 26. zob. T. Ereciński; Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego; tom I; Wyd. Prawnicze; W-wa 1997 str. 4217
 27. M. Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, KPP Nr 1/1995, s. 36-38
 28. A. Wróbel, (w:) Jaśkowska, Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2000, s. 485
 29. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. wyd. 4, Warszawa 2014
 30. Zob. J. Borkowski, (w:) Borkowski, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, s. 172-173.
 31. Zob. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2014, s. 379; K. Łojewski, Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa 1970, s. 141 i nast.
 32. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 13, Warszawa 2013
 33. Odmiennie jednak uważa B. Adamiak; Zob. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2014, s. 380
 34. D. Karkowska, Komentarz do art. 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, LEX nr 120584.
 35. A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, 2006, s. 135 i przywołana tam literatura.
 36. A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, 2006, s. 135.
 37. A. Marek, Komentarz do art. 240 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Komentarz. A. Marek, LEX nr 59932.
 38. Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2005 r., I KZP 6/05, OSNKW 2005, Nr 4, poz. 39)
 39. Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt I KZP 6/05, OSNKW 2005/4/39.
 40. na dzień sporządzenia opinii – przyp. red.
 41. Zob. m.in. Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Katowice 2001, s. 140; S. Rutkowski, Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza, Prokuratura i Prawo 2000, nr 6, s. 25
 42. K. Bobińska, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, LexisNexis 2012.
 43. sygn. akt V KK 230/07, LEX nr 359261
 44. K. Bobińska, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, LexisNexis 2012
 45. L.K. Paprzycki, Komentarz zaktualizowany do art. 180 KPK, w: L.K. Paprzycki (red.), Komentarz zaktualizowany, LEX/el.
 46. Zob. W. Grzeszczyk, Szczególny tryb uchylania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2002, Nr 6, s. 123-124
 47. Zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, OSNKW 1994, Nr 7-8, poz. 41; uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1995 r., I KZP 15/94, OSNKW 1995, Nr 1-2, poz. 1
 48. Tak M. Leciak, Nowe regulacje tajemnic prawnie chronionych w projekcie zmian KPK, KSIP 2012, s. 11
 49. Zob. R.A. Stefański, (w:) Bartoszewski i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, s. 807
 50. Por. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX/el. 2014
 51. Zob. B. Kaczmarek, [w:] K. Markiewicz, Ł. Błaszczak, E. Rudkowska-Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010, s. 456 in
 52. []
 53. Zob. J. Rajski; O czym należy uprzedzić świadka; Palestra 1958/1
 54. zob. T. Ereciński; Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego; tom I; Wyd. Prawnicze; W-wa 1997 str. 4217)
 55. M. Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, KPP Nr 1/1995, s. 36-38
 56. A. Wróbel, (w:) Jaśkowska, Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2000, s. 485
 57. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. wyd. 4, Warszawa 2014
 58. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. wyd. 4, Warszawa 2014
 59. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 13, Warszawa 2013
 60. Zob. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2014, s. 379; K. Łojewski, Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa 1970, s. 141 i nast.
 61. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 13, Warszawa 2013
 62. II OSK 124/05, Legalis
 63. Odmiennie jednak uważa B. Adamiak;Zob. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2014, s. 380
 64. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2000 r., V SA 2162/99, niepubl.
 65. D. Karkowska, Komentarz do art. 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, LEX nr 120584.
 66. D. Karkowska, Komentarz do art. 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, LEX nr 120584.
 67. M. Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, KPP 1995, nr 1, s. 37-38.
 68. M. Filar, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, P. Zaborowski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 231 i n.
 69. Ibidem
 70. A. Marek, Komentarz do art. 240 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Komentarz. A. Marek, LEX nr 59932.
 71. T. Strogosz, Komentarz do art. 60 [w:] Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, T. Strogosz, 2008, Legalis.
 72. T. Strogosz, Komentarz do art. 60 [w:] Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, T. Strogosz, 2008, Legalis. Odmiennie K. Łucarz, A. Muszyńska, Komentarz do art. 60 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [w:] Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, K. Łucarz, A. Muszyńska, LEX nr 32619
 73. Zob. Postanowienie Sądu Najwyższegoz dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt I KZP 6/05, OSNKW 2005/4/39.
 74. Zob. m.in. Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Katowice 2001, s. 140; S. Rutkowski, Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza, Prokuratura i Prawo 2000, nr 6, s. 25
 75. K. Bobińska, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, LexisNexis 2012
 76. K. Bobińska, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, LexisNexis 2012
Skip to content