rekomendowane ośrodki szkolące

(według kolejności przyznawania rekomendacji)

nazwa ośrodka adres www kontakt
Laboratorium Psychoedukacji ul. Katowicka 18
03-932 Warszawa
www.lps.pl tel. 22 616 13 72
tel/fax. 22 617 61 64
fax. 22 617 24 52
Instytut Analizy Grupowej „RASZTÓW” ul. Surowieckiego 4 lok. 1A
02-785 Warszawa
www.instytut.rasztow.pl tel. 22 644 76 80
tel/fax. 22 644 76 81
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków
www.kcp.krakow.pl tel. 12 422 46 69
fax 12 422 16 55
Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA sp.j
Szkoła Psychoterapii
ul. Bajana 40
01-904 Warszawa
www.osrodekintra.pl tel. 22 892 00 66
tel./fax 22 826 35 34
sekretariat@osrodekintra.pl
Polski Instytut Ericksonowski ul. Wioślarska 27
94-036 Łódź
www.p-i-e.pl tel. 42 688 48 60
fax 42 689 00 47
info@p-i-e.pl
Ośrodek Psychoterapii Systemowej miejsce szkoleń:
ul. Lenartowicza 13/6, Kraków
adres korespondencji:
ul. Turniejowa 65/25
30-619 Kraków
www.terapiarodzin-krakow.pl tel. 509 494 793
list@terapiarodzin-krakow.pl
Instytut Psychologii Zdrowia PTP ul. Gęślarska 3
Warszawa
www.psychologia.edu.pl tel. 22 863 87 38
Ośrodek Szkoleń Systemowych ul. Helclów 11/1
31-148 Kraków
www.szkoleniasystemowe.pl tel. 608 349 553
biuro@szkoleniasystemowe.pl
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii ul Sołtysowicka 65A
51 168 Wrocław
www.psrp.com.pl biuro@psrp.com.pl
kontakt@psrp.com.pl
Instytut Integralnej Psychoterapii GESTALT ul. Pasternik 114
31-354 Kraków
www.gestalt.edu.pl biuro@gestalt.edu.pl

Procedura rekomendacyjna ośrodków prowadzących szkolenia
w zakresie psychoterapii
(tekst ujednolicony)
(zasady zaakceptowane przez ZG PTP w dniu 13 listopada 2002 roku
ze zmianą uchwaloną przez Prezydium Zarządu Głównego
w dniu 6 września 2006 r. oraz zmianami uchwalonymi prze ZG PTP
w dniu 26 marca 2008 r.)

Procedura rekomendacji ośrodków prowadzących szkolenia
w zakresie psychoterapii

Cele

 1. zapewnienie rzetelnej informacji osobom zamierzającym uzyskać kwalifikacje w zakresie psychoterapii.
 2. przekazanie placówkom szkolącym psychoterapeutów kryteriów uzyskania rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Placówka, która uzyska rekomendację, ma prawo do używania
następującego określenia
„(nazwa placówki) rekomendowana przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”
Lista ośrodków, które uzyskają rekomendację, będzie publikowana na bieżąco na stronie
internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz na stronie Sekcji Psychoterapii PTP, dwa razy w roku w prasie profesjonalnej
(„Nowiny Psychologiczne”, „Charaktery”), raz w roku w dzienniku ogólnopolskim.

Procedura

 1. Ośrodek starający się o rekomendację przedkłada WNIOSEK, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków organizacyjnych opisanych poniżej oraz program prowadzonego szkolenia.
 2. Zarząd Sekcji Psychoterapii powołuje spośród siebie (lub w uzasadnionych przypadkach spoza składu Zarządu) dwóch recenzentów, którzy przedstawiają na podstawie dokumentacji opinię o zgłaszającym się ośrodku. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W omawianiu wniosku nie mogą brać udziału członkowie Zarządu pracujący w danym ośrodku, chyba że występują jako zaproszeni przedstawiciele ośrodka udzielający o nim informacji. Przedstawiciele ośrodka nie są obecni w trakcie głosowania.
 3. W przypadkach budzących wątpliwości Zarząd może zawiesić decyzję do czasu otrzymania od ośrodka informacji uzupełniających lub/i zaprosić na posiedzenie przedstawicieli ośrodka celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
 4. Po przyjęciu wniosku Zarząd Sekcji przedstawia wniosek o zatwierdzenie rekomendacji Zarządowi Głównemu PTP.

Rekomendowany ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego informowania zarządu o wszystkich zmianach w jego funkcjonowaniu, które mogą mieć wpływ na spełnienie kryteriów. W uzasadnionych przypadkach rekomendacja może być cofnięta wcześniej niż po upływie 5 lat.

Procedura

Procedura rekomendacji jest odpłatna. Wysokość opłaty jest ustalana jako 0,4 średniej krajowej ogłaszanej przez GUS i wynosi obecnie:

 • 1561,15 zł przy składaniu dokumentów
 • 1561,15 zł po otrzymaniu rekomendacji

Odnowienie: 50% jednorazowo – 1561,15 zł

na konto Sekcji Psychoterapii:

            PBK IX O/Warszawa 74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

oraz 600 zł + VAT po otrzymaniu rekomendacji na konto ZG PTP:

            PKO PB S.A. I/O Warszawa nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Opłata rekomendacyjna będzie corocznie waloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem GUS.

Rekomendacja będzie ważna przez pięć lat od momentu zatwierdzenia jej przez Zarząd Główny PTP.
Zarząd Główny powiadamia ośrodek szkolący na co najmniej sześć miesięcy przed upływem terminu
ważności rekomendacji o konieczności wystąpienia do Zarządu Sekcji Psychoterapii o jej przedłużenie.
Rekomendacja może być przedłużona na kolejne pięć lat pod warunkiem złożenia przez ośrodek
oświadczenia o spełnianiu kryteriów obowiązujących w momencie przedłużania
(wraz z potwierdzającymi to dokumentami) oraz listy osób, które ukończyły szkolenie od momentu
uzyskania rekomendacji przez ośrodek.
Przedłużenie rekomendacji związane będzie z wniesieniem nowej opłaty w wysokości 50% obowiązującej
pełnej opłaty za rekomendację, z tego połowę na konto Sekcji Psychoterapii oraz połowę na konto ZG PTP.

Odwołania od decyzji Zarządu Sekcji dotyczących rekomendacji ośrodek może składać w terminie 30 dni
od jej otrzymania do Komisji Odwoławczej, w skład której wchodzą: przewodniczący Komisji Certyfikatów PTP,
przewodniczący Komisji Etyki Sekcji Psychoterapii PTP oraz przedstawiciel Zarządu Głównego PTP.

Kryteria

1. Warunki organizacyjne

 1. Ośrodek jest formalnie zarejestrowany i przedstawia dokumenty potwierdzające zarejestrowanie działalności.
 2. Ośrodek prowadzi działalność psychoterapeutyczną i/lub ma zapewnioną stałą współpracę z ośrodkiem stanowiącym bazę kliniczną dla procesu szkolenia, co jest potwierdzone przedłożonymi dokumentami.
 3. Ośrodek jest stałym i głównym miejscem działalności szkoleniowej oraz miejscem pracy psychoterapeutycznej dla

– dwóch superwizorów, z których co najmniej jeden ma certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, drugi natomiast może mieć certyfikat superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub innego uznanego towarzystwa zrzeszającego profesjonalnych psychoterapeutów
oraz
– dwóch psychoterapeutów posiadających certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub innego uznanego towarzystwa zrzeszającego profesjonalnych psychoterapeutów.
Osoby te biorą zasadniczy udział w przygotowaniu programów i prowadzeniu szkolenia.

 1. Kierownik programu jest superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 2. Ośrodek dysponuje opisami programów szkolenia z poszczególnych zagadnień oraz kryteriami zaliczenia kolejnych etapów procesu szkolenia.
 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne są prowadzone przez osoby kompetentne w danej dziedzinie.

2. Program

 1. Szkolenie teoretyczne

– wiedza ogólna dotycząca uznanych podejść psychoterapeutycznych oraz podstawowych rodzajów w psychoterapii (indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska, dzieci)
– wszechstronna i głęboka wiedza w zakresie jednego z głównych podejść psychoterapeutycznych (psychoterapia psychoanalityczna, psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, systemowa, humanistyczna, egzystencjalna, integracyjna)
– wiedza uzupełniająca w zakresie innego niż wybrane w punkcie powyższym głównego podejścia psychoterapeutycznego
– teoria psychopatologii, elementy wiedzy medycznej, diagnoza kliniczna, wskazania i przeciwwskazania do różnych rodzajów psychoterapii
– relacja pacjent – psychoterapeuta, przebieg procesu psychoterapii i najważniejsze zachodzące w nim zjawiska
– zagadnienia etyczne w psychoterapii
Ogółem co najmniej 250 godzin.

 1. Szkolenie w zakresie umiejętności praktycznych

– rozwinięte w zakresie jednego głównego podejścia (psychoterapia psychoanalityczna, psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, systemowa, humanistyczna, egzystencjalna, integracyjna) oraz co najmniej dwóch rodzajów psychoterapii (indywidualna, grupowa, terapia par, terapia rodzin, interwencja kryzysowa, terapia dzieci), realizowane w formie ćwiczeń praktycznych (zajęć typu warsztatowego), odpowiednich dla nauczanego podejścia
– superwizja – 150 godzin . Superwizja powinna objąć co najmniej 300 godzin praktyki psychoterapeutycznej superwizowanej w trakcie szkolenia przez co najmniej 2 lata.
– staż kliniczny odbywany w ośrodku szkoleniowym lub/i w innej placówce, zaakceptowanej przez ośrodek (co najmniej 300 godzin)
Ogółem co najmniej 750 godzin, w tym 450 godzin szkolenia, 300 godzin stażu klinicznego.

 1. Psychoterapia własna lub inne doświadczenie rozwojowe spójne z wyuczonym i stosowanym podejściem, gwarantujące, że kandydat będzie świadom swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii i będzie mógł ten wkład kontrolować – co najmniej 250 godzin,
  w tym co najmniej 60 godzin psychoterapii indywidualnej lub co najmniej 100 godzin innych form doświadczenia rozwojowego w relacji z tą samą osobą, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Psychiatryczne (albo inne uznane towarzystwo zrzeszające profesjonalnych psychoterapeutów) lub też psychoterapeutę zaakceptowanego przez ośrodek szkolący.
  Psychoterapeuta prowadzący psychoterapię kandydata nie może być równolegle zaangażowany w proces jego uczenia, superwizji lub oceny.
 2. Łącznie czas trwania szkolenia (w tym stażu i terapii własnej) wynosi co najmniej 1250 godzin.

Uwaga: ośrodek szkolący może zaliczyć na poczet spełnienia powyższych wymogów godziny psychoterapii (lub innego doświadczenia osobistego) i superwizji odbyte poza ośrodkiem szkolącym.

3. Rekrutacja i uzyskiwanie świadectwa

 1. Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim.
 2. Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywa się na podstawie ustalonej procedury.
 3. Świadectwo ukończenia szkolenia uzyskuje się na podstawie spełnienia określonych wymogów, o których kandydat jest informowany w momencie przyjęcia na szkolenie.