kodeks etyczny

NA SKRÓTY

Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, w tym Kodeks etyczno-zawodowy psychologa i kodeksy zasad etycznych towarzystw i stowarzyszeń.

Poniższe zasady etycznego postępowania psychoterapeuty, będącego członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zostały sformułowane na podstawie wieloletniego doświadczenia psychoterapeutów oraz wpisanej w nie tradycji dbania o etykę zawodową psychoterapeuty. Uwzględniono w nich także sugestie European Association of Psychotherapy.

Proces psychoterapii, bazujący na szczególnego rodzaju relacji między klientem a psychoterapeutą,
jest integralnie związany z problematyką etyczną.

Kontakt z klientem powinien być źródłem zmian pozytywnych, ale może być także źródłem niepowodzeń i polem do nadużyć. Konieczne jest zatem określenie etycznej odpowiedzialności psychoterapeuty wobec osób uczestniczących w procesie psychoterapii.

Niniejszy Kodeks Zasad Etycznych nie jest regulacją prawną w ścisłym tego słowa znaczeniu; określa on standardy odpowiedniego zachowania i postępowania terapeuty, nie zwalniając go wszakże z osobistej odpowiedzialności za przebieg terapii. Ma on pomagać w rozwijaniu wrażliwości etycznej, uzmysławiać wagę tych procedur, które chronią etyczny charakter procesu terapii, a także ułatwiać podejmowanie konkretnych decyzji.

Deklaracja zasad etyki psychoterapeuty

PREAMBUŁA:

  • Psychoterapeuta szanuje autonomię, godność i system wartości klienta oraz dąży do zachowania i ochrony fundamentalnych praw człowieka.
  • Podstawowym celem działań psychoterapeuty jest realizowanie dobra klienta określonego w kontrakcie.
  • Psychoterapeuta jest zobowiązany do poszerzania wiedzy dotyczącej zachowania człowieka, pogłębiania rozumienia siebie i innych, a także do wykorzystania tej wiedzy dla dobra klienta.
  • Psychoterapeuta korzysta ze swoich umiejętności tylko dla dobra klienta. Nie powinien zezwalać na niewłaściwe wykorzystanie swoich umiejętności przez inne osoby czy instytucje.
  • W swoim działaniu psychoterapeuta przestrzega zasad etyki dotyczących kontaktów  z klientami, to jest zasady odpowiedzialności, kompetencji, standardów moralnych i prawnych, poufności, dobra klienta, oraz zasad, które dotyczą stosunków pomiędzy profesjonalistami, wystąpień publicznych, technik diagnostycznych, badań.
Skip to content