procedura rekomendacyjna ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie psychoterapii

tekst ujednolicony

(zasady zaakceptowane przez ZG PTP w dniu 13 listopada 2002 roku, ze zmianą uchwaloną przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 6 września 2006 r. oraz zmianami uchwalonymi prze ZG PTP w dniu 26 marca 2008 r. oraz
w dniu 18 listopada 2009 r.
– pełny tekst uchwały)

Cele
  1. zapewnienie rzetelnej informacji osobom zamierzającym uzyskać kwalifikacje w zakresie psychoterapii.
  2. przekazanie placówkom szkolącym psychoterapeutów kryteriów uzyskania rekomendacji
    Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Placówka, która uzyska rekomendację, ma prawo do używania następującego określenia:
„(nazwa placówki) rekomendowana przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.

Lista ośrodków, które uzyskają rekomendację, będzie publikowana na bieżąco na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz na stronie Sekcji Psychoterapii PTP, dwa razy w roku w prasie profesjonalnej („Nowiny Psychologiczne”, „Charaktery”), raz w roku w dzienniku ogólnopolskim.

Procedura
  1. Ośrodek starający się o rekomendację przedkłada WNIOSEK, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków organizacyjnych opisanych poniżej oraz program prowadzonego szkolenia.
  2. Zarząd Sekcji Psychoterapii powołuje spośród siebie (lub w uzasadnionych przypadkach spoza składu Zarządu) dwóch recenzentów, którzy przedstawiają na podstawie dokumentacji opinię o zgłaszającym się ośrodku. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W omawianiu wniosku nie mogą brać udziału członkowie Zarządu pracujący w danym ośrodku, chyba że występują jako zaproszeni przedstawiciele ośrodka udzielający o nim informacji. Przedstawiciele ośrodka nie są obecni w trakcie głosowania.
  3. W przypadkach budzących wątpliwości Zarząd może zawiesić decyzję do czasu otrzymania od ośrodka informacji uzupełniających lub/i zaprosić na posiedzenie przedstawicieli ośrodka celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
  4. Po przyjęciu wniosku Zarząd Sekcji przedstawia wniosek o zatwierdzenie rekomendacji Zarządowi Głównemu PTP.

Rekomendowany ośrodek zobowiązuje się do niezwłocznego informowania zarządu o wszystkich zmianach w jego funkcjonowaniu, które mogą mieć wpływ na spełnienie kryteriów. W uzasadnionych przypadkach rekomendacja może być cofnięta wcześniej niż po upływie 5 lat.

Procedura rekomendacji jest odpłatna, wysokość opłaty wynosi obecnie 1200 zł + VAT, z tego 600 zł + VAT  przy składaniu dokumentów na konto Sekcji Psychoterapii.

            PBK IX O/Warszawa 74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

oraz 600 zł + VAT po otrzymaniu rekomendacji na konto ZG PTP

            PKO PB S.A. I/O Warszawa nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Skip to content