Archiwum aktualności

Szanowni Państwo,

 

w imieniu zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, serdecznie zapraszam do Krakowa na "Trójkonferencję" pt.:

 

OBCY. INNY. TAKI SAM

W PSYCHOTERAPII

 

Temat konferencji powstał w trakcie spotkań i dyskusji podczas naszego ostatniego spotkania w Warszawie poświęconego agresji.

 

Chcielibyśmy, by tytuł ten zainspirował nas do pogłębionej refleksji o podobieństwach i różnicach w grupach pacjentów, podejściach psychoterapeutycznych czy nas samych. Ważnym zagadnieniem jest również to, jak zjawiska obserwowane obecnie w życiu społecznym, kulturze, polityce, życiu rodzinnym wpływają na uprawianie psychoterapii u na psychoterapeutów.

 

Na zawarte w tytule pojęcia możemy popatrzeć jak na opisujące dynamiczny proces, w którym Ja budowane może być poprzez utożsamianie się, utratę poczucia wspólnoty czy wreszcie doświadczenie skrajnej odmienności. Taki Sam staje się Obcym. Czy proces odwrotny jest możliwy? Jeśli tak, o jakie są jego etapy? Co jest konieczne do jego zaistnienia?

 

Mam nadzieję, że uda nam się podyskutować o powyższych dylematach w trakcie naszego spotkania.

 

Gorąco zapraszam do zwięcia udziału w konferencji

Maciej Pilecki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Zgłoszenia ze strony internetowej: http://2017.trojkonferencja.com/

 

*******************************************************************************

 

I Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego poświęcona Poradniom Psychologiczno-Pedagogicznym „Psychoterapia jako działalność postdiagnostyczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Warszawa, 29 maja 2017 roku

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję, której celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego psychoterapeutów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Mamy również nadzieję, że Konferencja będzie okazją do   integracji środowiska psychoterapeutów działających  w systemie edukacji.

Psychoterapia rozumiana jako specjalistyczna, intencjonalna metoda pomagająca w modyfikacji dysfunkcyjnych zachowań, procesów poznawczych, emocjonalnych dzieci, młodzieży i rodzin mieści się w zadaniach poradni, w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych  w tym publicznych poradniach specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 poz.199) opisane są w paragrafie 8.1:

„§ 8.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

(...)

2. Pomoc o której mowa w ust. 1 jest udzielana w szczególności w formie

1) indywidualnych lub  grupowych zajęć  terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

2) terapii rodziny

3) grup wsparcia

4) interwencji kryzysowej”

 

W systemie poradni psychologiczno-pedagogicznych trudności związane z zaburzeniami lub opóźnieniami w rozwoju psychomotorycznym czy rozwoju  mowy mają  ustaloną od lat procedurę diagnozy i terapii. Natomiast zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży, z powodu których rodzice i pracownicy szkół zgłaszają się do psychologów nie doczekały się, analogicznego do logopedii i specyficznych trudności w uczeniu, toku postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, co potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego w roku 2015 i opisanego w artykule:

„Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” w Kwartalnik „Psychoterapia” nr 4 (175) 2015

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

Rozpoczęcie dyskursu na temat: w jaki sposób organizować działalność postdiagnostyczą w przypadku stwierdzonych problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży jest problemem, którego nie można odkładać w czasie z uwagi na wciąż rosnące nasilenie różnego rodzaju symptomów dysfunkcji emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

Realizując swoje zadanie statutowe i korzystając z doświadczenia zawodowego psychoterapeutów- psychologów  pracujących w systemie edukacji,  Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  zaprasza do udziału w konferencji:

-  dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- psychoterapeutów z poradni rejonowych i specjalistycznych z małych i dużych miast, którzy chcą podzielić się doświadczeniami z codziennej praktyki,

- psychologów i pedagogów  zainteresowanych problematyką działalności postdiagnostycznej.

W konferencji wezmą udział zaproszeni przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji  i  Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Miejsce konferencji: Warszawski Dom Technika NOT ul. Czackiego 3/5, Warszawa

 

Komitet Programowy i Organizacyjny:

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Bogusława Piasecka

Maria Marquardt

 

Program konferencji:

09.00 - 10.00 -  rejestracja uczestników

10.00  - 10.15 -  otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości - przewodnicząca SP PTP mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, przewodnicząca Zarządu Głównego PTP Małgorzata Toeplitz-Winiewska

10.15 - 11.00 - wykład  „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne w wieku rozwojowym – leczenie dostosowane do potrzeb” - dr n. med. Krzysztof Szwajca

11.00 - 11.30 - wykład „Podobieństwa i różnice w pracy psychologa i  psychologa-psychoterapeuty na podstawie ustawy o zawodzie psychologa i projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty” - mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

11.30 - 12.00 - wykład „Znaczenie prowadzenia superwizji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych” - mgr Maria Marquardt

12.00 - 12.30 - przerwa na kawę

12.30 - 14.00 - dyskusja panelowa „ Zakres i rodzaje działalności postdiagnostycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej- potrzeby i możliwości sformułowania standardów” - Udział biorą:  prof.  dr hab. n. med.  Małgorzata Janas-Kozik; dr n. med. Krzysztof Szwajca; Joanna Dąbrowska-Pastwa - dyrektor specjalistycznej PPP w Białymstoku; Agnieszka Skołyszewska - dyrektor specjalistycznej  PPP w Tarnowie; Irena Świerczyńska - dyrektor PPP w Chorzowie; Izabella Lutze - przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji; zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej; prowadzenie: dr Bogusława Piasecka

14.00 - 14.45 - przerwa na lunch

14.45 - 16.15 - Wspólna dyskusja w dużej grupie: „Z doświadczeń uczestników konferencji: psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży, terapia rodzin, terapia grupowa jako formy profilaktyki i wsparcia rozwoju emocjonalnego w okresie rozwojowym”

16.15 – 16.30 - podsumowanie i zamknięcie konferencji

www.poradnieppp-psychoterapia.pl

 

 

*******************************************************************************

Warszawa 11 marca 2017 r.

II KONFERENCJA "Pracując psychanalitycznie z parami" pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

"Nieświadoma dynamika pary. Fundamenty myślenia psychonalitycznego".

ul. Górczewska 225 ; Bemowskie Centrum Kultury

kontakt SPR Wawer tel (22) 612-77-97, w godz. 8:00-15:00.

 

*******************************************************************************

 

Warszawa 2-4 czerwca 2017 r.

3. Międzynarodowa Konferencja "Integracja w dezintergującym się świecie"

Szczegółowe informacje: www.conference.psip.org.pl

 

*******************************************************************************

 

Stanowisko w sprawie szkolenia proponowanego przez Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wraz z Sekcją psychoterapii i Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych, wyraża zasadnicze wątpliwości i zaniepokojenie w związku z szeroko nagłaśnianą w ostatnim czasie propozycją szkoleniową prywatnej firmy określającej się jako "Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii". Firma ta organizuje "Studium Dokształcające z zakresu terapii indywidualnej, par i rodzinnej". Program przewiduje 120 godzin szkolenia w ciągu 6 miesięcy, realizowanych wyłącznie na platformie interaktywnej i przeznaczony jest dla osób mających licencjat "z zakresu psychologii, psychiatrii, socjologii i innych dyscyplin", a w jego braku (czyli dla osób z wykształceniem średnim) organizatorzy proponują zakwalifikowanie na kurs po sprawdzeniu wiedzy w trybie online. Organizatorzy szkolenia podają, że "absolwenci szkolenia będą mogli diagnozować i prowadzić terapię indywidualną, par i rodzin".

Propozycja ta jest w najwyższym stopniu nierzetelna i nieetyczna. Proces szkolenia psychoterapeutycznego nie może dokonać się w pół roku, podobnie jak niemożliwa jest półroczna specjalizacja medyczna. Przygotowanie specjalistyczne przygotowujące do prowadzenia terapii osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (w tym zaburzeń lękowych, stresu pourazowego), zgodnie ze standardami Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP), a także wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) to ok. 1250 godz. szkolenia w ciągu 4 lat, w tym wiele godzin praktyki terapeutycznej, stażu, superwizji i terapii własnej. Takie szkolenie prowadzi do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego, który jest uprawnieniem do samodzielnego stosowania psychoterapii. Szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że szkolenie to proponowane jest osobom bez żadnego wykształcenia psychologicznego.

Ogłoszenie "Europejskiego Instytutu Psychologii i Psychoterapii" o kształceniu terapeutów wprowadza w błąd potencjalnych słuchaczy, jakoby mogli oni w wyniku tego studium prowadzić „terapię indywidualną, par i rodzin”, m. in. stosować opisywane metody w „terapii zaburzeń lękowych i zaburzeń więzi, stresu pourazowego”. 120 godzin zajęć w trybie online w żadnym razie nie zapewni niezbędnych do tego kwalifikacji. Wyrywkowe zaoczne uczenie technik osób, które nie są do tego odpowiednio przygotowane, czyli nie będących w trakcie, lub po całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym obejmującym m. in. staże kliniczne i terapię własną stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dla przyszłych odbiorców "usług" absolwentów tego rodzaju szkolenia.

Z informacji nie wynika co to jest Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii, jaki jest jego status formalny, pozycja naukowa, uprawnienia do prowadzenia szkoleń specjalistycznych, kto nim zarządza i kto jest jego pracownikiem. Spośród osób wymienianych jako prowadzący zajęcia nie ma nikogo, kto miałby uznany certyfikat psychoterapeuty. Są tam natomiast osoby z wykształceniem psychologicznym, które uczestnicząc w tak opisanym przedsięwzięciu naruszają etyczne ramy swojego zawodu.

Sposób promowania "Studium" zawierający nieprawdziwe sformułowania nastręcza wątpliwości co do rzetelności organizatorów, a także co do ich dbałości o potrzeby i interesy osób wymagających pomocy psychoterapeutycznej. Jest to szczególnie niebezpieczne w czasie, gdy jest coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc z powodu zaburzeń i chorób psychicznych.  Informujemy zatem wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, absolwentów wyższych uczelni, a także inne osoby zainteresowane, w tym potencjalnych pacjentów, o wątpliwościach dotyczących faktycznych kompetencji uzyskanych w wyniku ukończenia tego Studium. W myśl istniejących obecnie regulacji osoby kończące takie szkolenie nie będą miały nawet wstępnych kwalifikacji psychoterapeutycznych.

 

*******************************************************************************

 

Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza na konferencję "Psychoterapia jako działalność postdiagnostyczna w poradniach psychologiczno-pedagogicznych" organizowaną w dniu 29 maja 2017 roku w Warszawie.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.poradnieppp-psychoterapia.pl

 

*******************************************************************************

 

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości zgłoszenia się na doroczną, już XII, Konferencję Trzech Sekcji: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nadeszło już kilkaset zgłoszeń. 31.05 mija kolejny termin zniżkowej opłaty konferencyjnej.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 21-23 października 2016 r. w auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz w budynku  NOT ul. Czackiego 3/5

Organizuje ją w tym roku Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we  współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, a temat brzmi:

Natura i kultura.

Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie.

Będziemy chcieli rozważyć genezę i funkcję zachowań agresywnych, ich rozmaite formy i przejawy, zastanowić się nad agresją konstruktywną i destrukcyjną, agresją w przekazie  transgeneracyjnym, agresją u dzieci i młodzieży, w rodzinie, parze, grupie i w społeczeństwie, a także u pacjenta i psychoterapeuty.

Przeanalizujemy możliwą odpowiedź psychoterapii (na poziomie rozumienia i interwencji) wobec różnych aspektów zjawiska agresji.

Wystąpienia plenarne na konferencji Trzech Sekcji 21-23.10.16, Warszawa zapowiedzieli:

 • prof. Bogdan de Barbaro "Przemoc. Kiedy do terapii, kiedy do protestu obywatelskiego"
 • prof. Maria Beisert "Agresja w seksualności człowieka - norma vs patologia"
 • Joanna Duchniewicz "Złość, wściekłość, agresja w ujęciu Intensywnej Psychoterapii Psychodynamicznej (ISTDP)"
 • Agnieszka Klimowicz "Agresja a narodziny dziecka - planowanie interwencji w oparciu o Dynamic Maturational Model of Attachment"
 • prof. Mirosław Kofta "My kontra oni: źródła wrogości w relacjach międzygrupowych"
 • Anna Król-Kuczkowska „Wstyd, mentalizacja i agresja”
 • prof. Andrzej Leder „Agresja, historia, demokracja. Demokratyczna zmiana  a ujawnienie destrukcyjnych pragnień.”
 • dr Sławomir Murawiec "Leki 'przeciwdepresyjne' jako modulatory agresji"
 • prof. Irena Namysłowska "Czy przekaz transgeneracyjny może dotyczyć agresji?"
 • prof. Bogusław Pawłowski "Biologiczne aspekty rywalizacji o status"
 • dr hab. Maciej Pilecki "Złożona natura zaburzeń zachowania okresu rozwojowego"
 • Jacek Santorski "Zarządzanie gniewem w biznesie - od wyniszczającej walki do konstruktywnej konfrontacji, bez korporacyjnych mistyfikacji"
 • prof. Krystyna Skarżyńska "Krzywda i władza jako źródło wrogości i agresji"
 • dr Cezary Żechowski "Gniew, drapieżność i dominacja społeczna - oblicza agresji w ujęciu psychoanalizy"

Kilkadziesiąt osób zgłosiło udział czynny z naszej konferencji, więc  będą Państwo mieli możliwość uczestnictwa w wielu dyskusjach, warsztatach, sesjach referatowych  sympozjach, które będą dotyczyły m. in. następujących zagadnień:

 1. Agresja w relacji pacjent-terapeuta.
 2. Rozumienie i praca z agresją u dzieci i pacjentów młodzieżowych.
 3. Terapia rodzin a przemoc w relacjach rodzinnych.
 4. Problematyka agresji w terapii par.
 5. Agresja w psychoterapii grupowej.
 6. Seksualność a agresja.
 7. Problematyka agresji w terapii uzależnień.
 8. Najnowsze teorie psychoterapeutyczne wobec agresji.
 9. Psychoterapeuta wobec agresji w społeczeństwie i kulturze.

Zgłoszenia  uczestnictwa prosimy wysyłać ze strony konferencji:

www.trojkonferencja2016.pl

Opłaty konferencyjne Stuenci psychologii i medycyny oraz uczestnicy 4-letniego kursu psychoterapii akredytowanego przez PTPsychiatryczne lub PTPsychologiczne

Członkowie jednej z trzech sekcji

Pozostałe osoby

wpłata do 15.04.2016 290 PLN 390 PLN 490 PLN
wpłata do 31.05.2016 390 PLN 490 PLN 590 PLN
wpłata do 10.08.2016 480 PLN 580 PLN 680 PLN
wpłata do 10.10.2016 570 PLN 670 PLN 770 PLN
wpłata po 10.10.2016 800 PLN 800 PLN 800 PLN

Wpłat z dopiskiem „konferencja 2016” prosimy dokonywać na konto:

74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Sekcja Psychoterapii PTP, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

Opłaty zniżkowe przysługują członkom Trzech Sekcji, którzy mają opłacone składki do roku 2016 włącznie.

Członkowie Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbnika sekcji Marii Marqardt: maria.marquardt@wp.pl

Członkowie SNTR i SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informację o stanie opłacenia składek mogą uzyskać u skarbników swoich sekcji.

WAŻNE:

Równocześnie z wpłatą opłaty konferencyjnej należy przesłać wypełniony formularz rejestracyjny ze strony konferencji.

Zwrot opłaty jest możliwy do 1 czerwca 2016. Po tym terminie możliwe jest przekazanie zarezerwowanego opłatą miejsca innej osobie.

Za Komitet Programowy i Organizacyjny

Przewodnicząca Sekcji Psychoterapii PTP

mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

***************************************************************************

Ekspertyza prawna

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego często jest powiadamiany (czasem z prośbą o opinię lub wskazówki) o sytuacjach, gdy psychoterapeuci mają wątpliwości jak postąpić w konkretnej sytuacji, w której powstaje dylemat dotyczący nie samej tylko strategii, techniki czy etyki pracy psychoterapeutycznej, ale również obowiązującego prawa.

Coraz częściej jesteśmy pytani o możliwość chronienia dobra pacjenta, gdy prokurator, śledczy czy sąd zwalniają nas z zasady poufności i oczekują zeznań oraz wydania dokumentacji.

Nie jest jasne jak interpretować zasadę poufności, gdy w psychoterapii brała udział więcej niż jedna osoba (np. para, rodzina), ale tylko jedna domaga się wydania zaświadczenia o terapii.

Kiedy jesteśmy obowiązani powiadamiać członków rodziny o przebiegu terapii lub o jakimś konkretnym fakcie podanym przez pacjenta na sesji?

Jak postępować, jeśli za terapię płaci osoba trzecia, a nie została ona poinformowana przez pacjenta o przerwaniu przez niego terapii?

Czy jest naruszeniem zasady poufności pozew sądowy ośrodka wobec pacjenta, który przez wiele miesięcy uczestniczył w grupie psychoterapeutycznej, po czym odmówił uiszczenia opłaty za nią?

Jak reagować na żądanie pacjenta wydania mu jego dokumentacji medycznej?

Jak powinien postąpić psychoterapeuta, gdy w toku psychoterapii dowiaduje się o naruszeniu prawa przez pacjentów?

Postanowiliśmy w tych i innych kwestiach zasięgnąć opinii doświadczonych prawników, tak by uzyskać ekspertyzę prawną, która stanowiłaby dla nas później punkt odniesienia w tego rodzaju złożonych sytuacjach.

Ponieważ psychoterapeuci pracują w bardzo wielu instytucjach o różnym charakterze, chcemy zacząć od skatalogowania problemów pojawiających się w praktyce zawodowej.  Dlatego prosimy Państwa o nadsyłanie nam sygnałów o tego rodzaju dylematach, które są lub były Państwa udziałem. Zależy nam na stosunkowo szybkim przygotowaniu opracowania, dlatego prosimy o przysyłanie nam Państwa pytań i przykładów takich sytuacji do 15.05. 2015 na adres mailowy zomiw@wp.pl

Informujemy z przyjemnością, że zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego postanowiły przyłączyć się do naszej akcji, zatem końcowy efekt będzie miał odniesienie do szerokiego spektrum problemów.

W imieniu Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP

Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Zofia Milska-Wrzosińska – koordynator ds. ekspertyzy

 

*******************************************************************************

 

Cykl spotkań pt. "Integracja a praktyka psychoterapii"

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii zaprasza w roku akademickim 2015/2016 na kolejny cykl spotkań, tym razem pod wspólnym tytułem "Integracja a praktyka psychoterapii".
Panele będą odbywały się w soboty, w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie Stowarzyszenia.
Do udziału zaprosiliśmy znanych psychoterapeutów i badaczy psychoterapii. Liczymy, że seminaria zaciekawią szerokie grono profesjonalistów i okażą się przydatne dla praktyki psychoterapeutycznej.

Kalendarz spotkań:
- 10.10.2015 - Krystyna Drat-Ruszczak: "Kaczka czy Królik czyli po co terapeucie "dom"? (Czym jest i ku czemu integracja psychoterapii zmierza)", koreferent Bogdan de Barbaro, organizacja Zofia Milska-Wrzosińska i Renata Mizerska.
- 28.11.2015 - "Integracyjne podejście w psychoterapii psychoz", organizator Marta Scattergood. Seminarium z udziałem Łukasza Gawędy, Katarzyny Prot-Klinger, Małgorzaty Kosteckiej, Cezarego Żechowskiego i Sławomira Murawca.
- 27.02.2016 - "Integracja w praktyce", organizator Zofia Milska-Wrzosińska, udział weźmie m. in. Michał Jasiński, doktorant uniwersytetu w Barcelonie, reprezentant nurtu psychoterapii konstruktywistycznej.
- 9.04. 2016 - "Czynniki wspólne procesu psychoterapii", organizator Krzysztof Ciepliński. Seminarium z udziałem Czesława Czabały.
- 21.05.2016 - debata: “Zawód psychoterapeuty w Polsce”, organizatorzy Rafał Styła i Hubert Suszek.

Opłaty za pojedyncze spotkanie (wpłata na konto):
Członkowie PSIP - 35 zł
Studenci i Słuchacze 4-letniego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty - 40 zł
Pozostałe osoby - 70 zł

Opłaty za pojedyncze spotkanie (opłata na miejscu):
Członkowie PSIP - 50 zł
Studenci i Słuchacze 4-letniego szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty - 60 zł
Pozostałe osoby - 90 zł

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
http://www.psip.org.pl/rejestracja-na-seminariaPSIP_Seminaria_kalendarz_spotkan

PSIP_Seminaria_kalendarz_spotkan_v2 - pdf

 

*******************************************************************************

 

Konferencja "Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania, praktyka"

Naukowe  Towarzystwo  Psychoterapii  Psychodynamicznej  zaprasza  10-12 czerwca 2016 na międzynarodową konferencję "Rewolucja w psychoterapii? Nowe idee, badania i praktyka."
Gościć  będziemy wybitnych naukowców i praktyków.

Więcej informacji i zapisy www.psychoterapiaszkolenia.pl

 

*******************************************************************************

Sprawozdanie z pracy Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP za IV. 2013. – III.2016

Od 28 kwietnia 2013 działa Zarząd Sekcji Psychoterapii kadencji 2013-16 w składzie:

 1. Iwona Kozłowska-Piwowarczyk – przewodnicząca
 2. Anna Bersz – v-ce przewodnicząca
 3. Maria Marquardt – skarbnik
 4. Maciej Wilk – sekretarz
 5. Zofia Milska-Wrzosińska – członek zarządu
 6. Leszek Sagadyn – członek zarządu (rezygnacja z pracy Zarządzie 7 stycznia 2015)
 7. Barbara Smolińska – członek zarządu

Od IV. 2013 do III. 2016 odbyły się 24 zebrania Zarządu (protokołowane przez sekretarza mgr Macieja Wilka) którego praca koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

I. Organizacja Konferencji 3 Sekcji 2013 „Granice psychopatologii, granice psychoterapii”.

Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 18 - 20 października 2013 roku i była bardzo ważnym wydarzeniem merytorycznym dla środowiska psychoterapeutów w Polsce.

Zgromadziła 670 uczestników, którzy wysłuchali 9 wykładów plenarnych wybitnych naukowców i praktyków polskiej psychoterapii, a także przedstawicieli innych kierunków humanistycznych (antropologii, medycyny, literatury ect.). W ramach konferencji uczestnicy oprócz wykładów plenarnych mieli w ciągu trzech dni do wyboru 32 sesje tematyczne poświęcone teoretycznym i praktycznym zagadnieniom psychoterapii.

Komitetowi Programowemu przewodniczyła Zofia Milska-Wrzosińska. W programie oprócz prezentacji zaproszonych wykładowców znalazło się wiele wystąpień i warsztatów zgłoszonych przez środowisko psychoterapeutów, co zaowocowało bogactwem programu konferencyjnego.

Przeprowadzona po konferencji ankieta ewaluacyjna wykazała bardzo wysoki poziom ocen znakomitej większości wykładów i sesji tematycznych. W komentarzach opisowych ankiety ewaluacyjnej uczestnicy podkreślali sprawność organizacyjną konferencji, zadowolenie z wysokiego poziomu merytorycznego, co wskazywałoby na ogólnie bardzo dobry poziom przygotowania merytorycznego polskich psychoterapeutów, a po stronie braków wymieniali poczucie niedosytu z powodu dużej intensywności programu i braku czasu na pogłębione zajęcia warsztatowe.

Członkowie Zarządu Sekcji również byli usatysfakcjonowani przebiegiem zorganizowanej dla środowiska polskich psychoterapeutów konferencji 3 Sekcji, która od 10 lat jest dorocznym wydarzeniem organizowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystw Psychiatrycznego i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Warto dodać, że w perspektywie Sekcji Psychoterapii PTP tradycja ta jest dłuższa, gdyż najpierw (przez 7 lat) SP PTP była jedynym organizatorem październikowej konferencji, a potem Zarząd Sekcji zaprosił do współpracy dwie sekcje SNTR i SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

II. Przygotowanie nowej strony internetowej Sekcji Psychoterapii PTP

www.sekcjapsychoterapii.pl,która obecnie zawiera komplet informacji o działalności i strukturach Sekcji. Umieszczony na niej został kodeks etyczny psychoterapeuty, opinia prawna dotycząca tajemnicy zawodowej psychoterapeutów, lista certyfikowanych superwizorów i psychoterapeutów PTP, rekomendowanych ośrodków szkolących, a także linki do strony internetowej www.ptp.org.pl kierujące do informacji o warunkach uzyskania certyfikatów i pracy Komisji Certyfikatów.

III. Współpraca z ZG PTP i Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych PTP:

1) w sprawie uszczegółowienia warunków odbywania stażu klinicznego do certyfikatu psychoterapeuty. W listopadzie 2013 prace nad tym zagadnieniem zostały na tym etapie pomyślnie zakończone.

2) w sprawie wyboru Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych i Komisji Odwoławczej PTP kadencji 2015-18. Dzięki sprawnej współpracy między Zarządem Sekcji, Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych i Komisją Odwoławczą a ZG PTP nowe Komisje zostały powołane na zebraniu ZG PTP 25 marca 2015, co zapewniło płynność w przeprowadzaniu egzaminów certyfikacyjnych. Przygotowane zostały jednocześnie propozycje zmian w regulaminie Komisji Certyfikatów i Komisji Odwoławczej, które pod dyskusji zostały wprowadzone na zebraniu ZG PTP 25 marca 2015.

3) w sprawie ujednolicenia procedury uzyskiwania certyfikatu superwizora z włączeniem i uporządkowaniem przepisów dotyczących trybu aplikant-superwizor. Zmiany te zostały zaakceptowane i przyjęte w formie uchwały przez ZG PTP w dniu 24 czerwca 2015.

IV. Cykl warsztatów podnoszących kompetencje zawodowe.

Wnioski z pokonferencyjnej ankiety ewaluacyjnej wpłynęły na włączenie do planu pracy na lata 2014-2016 cyklu jednodniowych warsztatów terapeutycznych dla członków Sekcji Psychoterapii PTP oraz członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadzonych przez psychoterapeutów pracujących w oparciu o współcześnie najbardziej nośne teorie na świecie.

 1. 18 marca 2014 r. ISTDP „Krótkoterminowa terapia służąca długoterminowej zmianie – jak stać się bardziej efektywnym terapeutą” prowadzony przez Jona Fredericksona
 2. 5 czerwca 2014 r. „Terapia skoncentrowana na emocjach – przekształcająca siła uczuć” prowadzony przez Lesliego Greenberga
 3. 31 sierpnia 2014 r. konferencja „Praca z trudnym pacjentem” z udziałem Nancy McWilliams współorganizowana z Laboratorium Psychoedukacji
 4. 11 kwietnia 2015 r. „Terapia koherencji”- prowadzony przez mgr Michała Jasińskiego

Łącznie we wszystkich warsztatach wzięło udział 81 członków Sekcji Psychoterapii PTP, 21 członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz 13 osób nie należących do PTP.

Koszt wyżej wymienionych form szkoleniowych w dużej części został pokryty ze środków własnych Sekcji Psychoterapii, co umożliwiło podnoszenie kwalifikacji członkom Sekcji Psychoterapii i członkom Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z niewielką kwotę 50 zł i 100 zł za udział jednej osoby w wysokokwalifikowanym szkoleniu.

Łącznie w wyżej wymienionych formach wzięło udział 115 osób.

V. Komisja ds. standardów prowadzenia psychoterapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

25 czerwca 2014 na zebraniu ZG PTP na wniosek przewodniczącej Sekcji Psychoterapii PTP została powołana komisja, której zadaniem było przeprowadzenie badania stanu prowadzenia psychoterapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i przygotowanie standardów pracy psychoterapeutycznej.

Koordynatorem komisji została dr Bogusława Piasecka – nauczyciel dyplomowany, certyfikowany psychoterapeuta PTP, członek PTP, adiunkt Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik etatowy specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Krakowski Ośrodek Terapii.

4 członków komisji to pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele dyplomowani, członkowie PTP, absolwenci kursów psychoterapii rekomendowanych przez PTP: Lidia Arm, Joanna Korczakowska, Agnieszka Kopeć, Edyta Żółtowska-Górska pozostali to: Krzysztof Gerc – dyrektor specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Skawinie oraz Iwona Kozłowska-Piwowarczyk nauczyciel dyplomowany, psychoterapeuta i superwizor PTP

Wyniki badania zostały przedstawione przez dr Bogusławę Piasecką 11 marca 2015 na zebraniu Zarządu SP, 24 czerwca 2015 na posiedzeniu ZG PTP, a 3 października 2015 przez przewodniczącą Sekcji mgr Iwonę Kozłowska-Piwowarczyk na konferencji superwizorów organizowanej przez Sekcję Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, i spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Wyniki badania zostały także opublikowane w „Psychoterapii” nr 4(175)2015 w formie artykułu:

„Psychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania” autorzy: Bogusława Piasecka, Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, Krzysztof Gerc.

http://www.psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_4_2015/77Piasecka_Psychoterapia_4_2015.pdf

VI. Kurs psychologii klinicznej dla kandydatów na psychoterapeutów dla osób nie będących psychologami.

W okresie wrzesień – grudzień 2014 został zorganizowany przez Zarząd Sekcji Psychoterapii kurs psychologii klinicznej. Koorydnatorem merytorycznym była dr Małgorzata Kostecka-Walenta. W kursie uczestniczyło 9 osób - kandydatów do certyfikatu psychoterapeuty nie będących psychologami - dla których zdanie egzaminu z psychologii klinicznej jest warunkiem uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

W ankiecie ewaluacyjnej przeprowadzonej po zakończeniu kursu podkreślany był bardzo wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć oraz bardzo duża przydatność przekazywanych treści w podnoszeniu kwalifikacji psychoterapeutycznych osób uczestniczących w kursie.

VII. Organizacja sympozjum „Współczesne nurty psychoterapii w Polsce” w ramach XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniach 18-21 września 2014 w Bydgoszczy

Referaty przedstawiali członkowie Sekcji: Ryszard Chłopek, Aldona Czajkowska, Agnieszka Iwaszkiewicz i Gorgonia Wróbel-Sucharska.

W sympozjum uczestniczyło ok. 50 osób. Temat sympozjum poprzez przedstawione referaty pozwolił na włączenie w rozważania naukowe XXXV Zjazdu PTP tematyki gender, budowania przymierza terapeutycznego, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz obszaru psychoterapii systemowej, tym samym zaznaczył ich obecność we współczesnej nauce polskiej, co wydaje się być wartościowym wkładem w budowanie pozycji psychoterapii jako ważnej dziedziny związanej ściśle z psychologią.

VIII. Opinia prawna w sprawie tajemnicy zawodowej psychoterapeutów.

We współpracy Sekcją Naukową Psychoterapii i Sekcją Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zostało zrealizowane zlecenie przygotowania przez kancelarię prawną opinii na temat okoliczności i warunków zachowania tajemnicy zawodowej przez psychoterapeutów. Opinia jest dostępna na stronie Sekcji Psychoterapii

http://www.sekcjapsychoterapii.pl/opinia-prawna-na-temat-tajemnicy-zawodowej-w-psychoterapii/

IX. Rekomendacje dla ośrodków szkolących.

W październiku 2014 Zarząd SP przyjął do rozpatrzenia wniosek Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt z Krakowa o rekomendację dla 4-letniego kursu psychoterapii, trwa proces uzgadniania niezbędnych warunków.

W październiku 2015 Zarząd przedłużył rekomendacje na 5 lat dla dwóch szkoleń z psychoterapii prowadzonych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy, w marcu 2016 dla kursu psychoterapii prowadzonego przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

W trakcie uzgadniania warunków są wnioski o przedłużenie rekomendacji złożone w listopadzie 2015 przez Instytut Psychologii Zdrowia i Instytut Ericksonowski w Łodzi.

X. Współpraca z Polską Radą Psychoterapii

Mgr Anna Bersz podczas całej kadencji brała udział w pracach i posiedzeniach Polskiej Rady Psychoterapii.

Sprawozdanie v-ce przewodniczącej SP PTP Anny Bersz:

W trakcie trzech lat kadencji odbyło się ok. 30 spotkań PRP poświęconych pracom nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. W gronie przedstawicieli kilkunastu Stowarzyszeń zrzeszających polskich psychoterapeutów próbowaliśmy wypracować takie rozwiązania, które z jednej strony chroniłyby interes pacjentów i zapewniały wysoki standard kształcenia w obszarze psychoterapii z drugiej uwzględniały różnorodność reprezentowanych w PRP podejść i szkół psychoterapii. Jest to zadanie trudne i wymagające dalszej pracy. Jednocześnie rozważana jest - szczególnie w obecnej sytuacji politycznej - zasadność kontynuowania starań o ustawową regulację zawodu co w konsekwencji po ewentualnym przeprowadzeniu ustawy przez całą ścieżkę legislacyjną dałoby urzędnikom narzędzie do kontroli naszego zawodu. Nadal się nad tym zastanawiamy. Warto dodać, że prowadzone prace wpływają na podwyższenie standardów kształcenia i wymogów stawianych osobom ubiegającym się o certyfikat psychoterapeuty w różnych Stowarzyszeniach.

XI. Została powołana i aktywnie działała Komisja ds. dofinansowania konferencji

w składzie Maria Marquardt, Barbara Smolińska, Anna Bersz. Stworzono umieszczony obecnie na stronie internetowej Sekcji regulamin dofinansowywania form szkoleniowych dla członków Sekcji. Komisja przyznała dofinansowanie 33 osobom (w 2013- 4 osoby; 2014 - 9 osób.; 2015 – 20 osób).

XII. Od stycznia 2016 Zarząd Sekcji podjął prace związane z organizacją XII Konferencji 3 Sekcji 2016 „Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”

Strona internetowa konferencji http://www.trojkonferencja2016.pl/

XIII. Od kwietnia 2013 do kwietnia 2016 roku Zarząd Sekcji przyjął 77 nowych członków. Sekcja Psychoterapii liczy aktualnie 313 członków.

XIV. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które obradowało 27-29.11.2015 przyznało, na wniosek Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP odznakę Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Koleżankom Annie Bersz i Zofii Milskiej-Wrzosińskiej.

za Zarząd Sekcji Psychoterapii

Przewodnicząca mgr Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

Kraków 17.03.2016 r.

 

*******************************************************************************

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zawiadamia i zaprasza wszystkich członków Sekcji na Walne Zebranie Sekcji Psychoterapii PTP.

Odbędzie się ono 10 kwietnia 2016 w Warszawie ul. Czackiego 3/5 w Warszawskim Domu Technika NOT

Poniżej przedstawiamy porządek zebrania:

10.00-11.00 - rejestracja uczestników

11.00 – I termin

11.15 – II termin

11.15-11.20 – otwarcie i powitanie przybyłych członków Sekcji

11.20-11.40 - przyjęcie porządku obrad

- wybór Komisji Skrutacyjnej

- wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania

11.40- 13.15 - 1. Posumowanie kadencji 2013-2016

- sprawozdanie Przewodniczącej SP PTP z działalności Zarządu Sekcji

- sprawozdanie finansowe skarbnika Sekcji

- sprawozdanie Komisji Etyki

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

- informacja o pracy Komisji Certyfikatów kadencji 2012-2015

- dyskusja nas sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP kadencji 2013-2016

 1. Wybory nowych władz Sekcji na kadencję 2016 - 2019

- wybór przewodniczącego Sekcji Psychoterapii PTP

- wybór Zarządu Sekcji Psychoterapii PTP

13.15 – 13.45 – przerwa kawowa

13.45- 15.00 - wybór komisji Rewizyjnej

- wybór Komisji Etyki

- dyskusja o priorytetach programu pracy Sekcji w nadchodzącej kadencji

15.00- 15.15 – zakończenie Walnego Zebrania

Prosimy o włączenie się w pracę Sekcji!

Przypominamy też, że warunkiem uzyskania czynnego głosu wyborczego jest:

* przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

* przynależność do Sekcji Psychoterapii PTP

* opłacenie składek członkowskich do 2016 roku włącznie

Wysokość składki członkowskiej – 80 zł rocznie.

Informację o stanie opłacenia składek w Sekcji można uzyskać u skarbnika Sekcji Marii Marquardt maria.marquardt@wp.pl

Nr konta:

Sekcja Psychoterapii PTP, Stawki 5/7 00-183 Warszawa

74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Do zobaczenia 🙂

Zarząd SP PTP

Przewodnicząca: Iwona Kozłowska-Piwowarczyk

V-ce przewodnicząca: Anna Bersz

Skarbnik: Maria Marquardt

Sekretarz: Maciej Wilk

Członkowie Zarządu: Zofia Milska-Wrzosińska, Barbara Smolińska

*******************************************************************************

W roku 2015 organizatorem Konferencji Trzech Sekcji jest Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTPsychiatrycznego. Tytułem tegorocznej konferencji jest:

Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu: dylematy etyczne w psychoterapii

Termin: 16-18 października 2015 r.

Rejestracja uczestników i więcej informacji: www.trojkonferencja.pl

*******************************************************************************

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do kolejnego spotkania lub zapoznania się z ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna). ISTDP to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się współcześnie kierunków psychoterapii. Jego skuteczność została wielokrotnie potwierdzona w badaniach. Laboratorium Psychoedukacji jest pierwszym w Polsce ośrodkiem zajmującym się szkoleniem w tym podejściu.

W ISTDP akcent kładzie się na to, by szybko pomóc pacjentowi w doświadczeniu nieświadomych emocji, które prowadzą do nieświadomego lęku, objawów i wielu obron. Główne interwencje dopingują do uświadamiania sobie i doświadczania uczuć podczas odkrywania obron i budowania przymierza terapeutycznego. To umożliwia przepracowywanie uczuć związanych z nadszarpniętą więzią w przeszłości i kolejnymi traumami i otwiera drogę do zmiany.

Jon Frederickson

Warsztat ISTDP „Krótkoterminowa terapia służąca długoterminowej zmianie – jak stać się bardziej efektywnym terapeutą”

Warszawa, 18. 03. 2014, godz. 10.00 – 18.00

Jon Frederickson jest autorem wielu publikacji z zakresu psychoterapii psychodynamicznej. W Polsce w marcu 2014 ukaże się jego książka „Współtworzenie zmiany. Skuteczne techniki terapii dynamicznej”, Wyd. Harmonia Universalis. Uczył się pod kierunkiem Habiba Davanloo i Patricii Coughlin. Pracuje w Waszyngtonie.

18 marca 2014 Jon Frederickson poprowadzi warsztat „Krótkoterminowa terapia służąca długoterminowej zmianie – jak stać się bardziej efektywnym terapeutą”. Badania pokazują, że jeśli pacjent nie zmieni się w ciągu pierwszych siedmiu sesji – zmiana będzie bardzo trudna.  Dzięki tej prezentacji można będzie się dowiedzieć, jak identyfikować mechanizmy obronne pacjenta oraz jak regulować jego lęk.

Koszt udziału w warsztacie dla członków Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 50 zł płatne do 29 stycznia 2014 na konto Sekcji:

Sekcja Psychoterapii PTP
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Warsztat będzie tłumaczony, odbędzie się w siedzibie Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa ul. Katowicka 18. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy i informacje w Laboratorium Psychoedukacji

Tel. (022) 617 61 64, 0501 20 14 90

Zgłoszenie należy przesłać mailem: lps@lps.pl

lub na adres: 03-932 Warszawa, ul. Katowicka 18

z dopiskiem „Jon Frederickson”.

 

******************************************************************************

W ramach cyklu warsztatów ze znanymi współczesnymi psychoterapeutami Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza na kolejny warsztat:

Terapia skoncentrowana na emocjach. Zmieniająca siła emocji.
Prowadzący: dr Leslie Greenberg – Uniwersytet York w Toronto, Kanada

Termin: 5 czerwca 2014 (czwartek w godz. 11.00 – 19.00)
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany po 14 maja 2014)
Koszt:
50 zł dla członków Sekcji Psychoterapii PTPsychologicznego
100 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
300 zł dla innych osób ( z poza PTPsychologicznego)

Termin zgłoszeń: 30 kwietnia 2014 roku

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty prosimy wysyłać na adres sekretarza SP PTP Macieja Wilka: mawawilk@gmail.com

Numer konta do wpłat z dopiskiem „darowizna - Greenberg” :
Sekcja Psychoterapii PTP, ul. Stawki 5/7 Warszawa
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Tematyka warsztatu:
Cele edukacyjne
1. Uczenie się rozpoznawania różnych typów ekspresji emocji.
2. Uczenie się rozpoznawania kiedy regulować, a kiedy uzyskać dostęp do emocji.
3. Uczenie się interwencji w celu różnicowania emocji.
4. Uczenie się uzyskiwania dostępu do emocji adaptacyjnych w celu wywołania zmiany.
5. Uczenie się identyfikowania faz w procesie przetwarzania emocji, aby radzić sobie z rozszczepieniem związanym z samokrytycyzmem.
Warsztaty rozpoczną się dyskusją na temat znaczenia emocji oraz świadomości emocjonalnej dla poziomu funkcjonowania i przyczyn dysfunkcji. Podczas warsztatu podkreślona zostanie istotność pracy z emocjami przetwarzanymi przez ciało migdałowate. Omówione będzie również użycie metody diagnozy procesu emocjonalnego stosowanego w podejściu skoncentrowanym na emocjach, która ukierunkowana jest na identyfikowanie emocji adaptacyjnych i dezadaptacyjnych oraz emocji pierwotnych i wtórnych. Zademonstrowana będzie oparta na diagnozie procesu emocjonalnego interwencja różnicująca emocje. Omówione będzie sześć głównych zasad emocjonalnej przemiany w psychoterapii: Emocja, Świadomość, Regulacja, Przekształcenie i Refleksja. Podczas warsztatu zostaną również zaprezentowane i omówione nagrania video ilustrujące przykłady metod (opartych o dowody), które pomagają w wywoływaniu emocji związanych z krytycyzmem wobec siebie oraz urazami emocjonalnymi pochodzącymi z przeszłości i relacji z osobami bliskimi, a także radzeniu sobie z tymi emocjami. Uczestnicy poznają takie umiejętności jak technika dostrajania się emocjonalnego krok po kroku oraz zastosowania metod gestalt, w tym prowadzenie dialogu z aspektami własnego Ja czy z wyobrażeniem bliskiej osoby siedzącej na pustym krześle.

Prowadzący:
Dr Leslie Greenberg - wybitny badacz, profesor na Uniwersytecie York w Toronto, Ontario, Kanada. Jest dyrektorem Psychoterapeutycznej Kliniki Badawczej na Uniwersytecie York. Zajmuje sie rozwojem podejścia skoncentrownaego na emocjach w terapii.
Jest współautorem ważnych tekstów na temat podejścia skoncentrowanego na emocjach w leczeniu, m. in. : “Emotion in Psychotherapy” (1986), “Emotionally Focused Therapy for Couples” (1988), “Facilitating Emotional Change” (1993), “Working with Emotions in Psychotherapy” (1997), “Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions” (2002) oraz “Emotion-focused therapy of Depression” (2006).
Jego najnowsze publikacje dotycząca tej dziedziny to: “Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion, love and power. Emotion-focused therapy: Theory and practice” (2010), „Working with Narrative in Emotion-focused Therapy: Changing Stories, Healing Lives” (2011), “Therapeutic Presence” (2011).
Dr Leslie Greenerg jest członkiem i jednym z założycieli Society of the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) oraz byłym przewodniczącym Society for Psychotherapy Research (SPR). W 2004 roku otrzymał nagrodę SPR za zasługi w badaniach oraz nagrodę imienia Carla Rogersa przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychoterapii. Kanadyjska Rada Profesjonalnych Programów Psychologicznych przyznała Dr Leslie Greenbergowi nagrodę za doskonałość w szkoleniu profesjonalistów, a Kanadyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii za wybitne zasługi dla psychologii jako zawodu. Dr Greenberg był członkiem zarządu redakcji wielu czasopism psychologicznych, m. in. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Clinical Psychology, Journal of Constructivist Psychology, Gestalt Review and the Journal of Marital and Family Therapy.

 

******************************************************************************

W ramach cyklu warsztatów ze znanymi współczesnymi psychoterapeutami Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznegowe współpracy z Laboratorium Psychoedukacji zaprasza na konferencję:

„Trudności w psychoterapii”

w programie:

 1. Nancy McWilliams przedstawi wystąpienie „Trudny pacjent?” oraz warsztat będący ilustracją tego tematu.

Profesor Nancy McWilliams

Wykłada w Graduate School of Applied and Proffesional Psychology na Rutgers University - stanowym uniwersytecie New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Jest starszym analitykiem w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w New Jersey oraz w Krajowym Stowarzyszeniu Psychoanalizy.

Prowadzi prywatną praktykę w podejściu psychodynamicznym. Wydała kilka podręczników, które stały się lekturą obowiązkową na kursach szkoleniowych dla psychoterapeutów w USA i w Europie. W Polsce ukazały się do tej pory: "Diagnoza psychoanalityczna" (2010, GWP), "Psychoterapia psychoanalityczna" (Wydawnictwo Harmonia, 2011) oraz „Opracowanie przypadku w psychoanalizie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012).

 1. „Trudne konteksty terapii rodzin” wykład dr hab. Barbara Józefik
 2. „Trzy aspekty pacjenta: psychodynamiczny, biologiczny, farmakologiczny” wykład dr Sławomir Murawiec.

 

Termin: 31 sierpnia 2014 (niedziela w godz. 10.30 – 17.00)

Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany po 31 lipca 2014)

Koszt:

50 zł dla członków Sekcji Psychoterapii PTPsychologicznego

Osoby nie będące członkami SP PT Psychologicznego mogą zgłaszać się na konferencję za pośrednictwem Laboratorium Psychoedukacji.

Termin zgłoszeń: 31 lipca 2014 roku

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty prosimy wysyłać na adres sekretarza SP PTP Macieja Wilka mawawilk@gmail.com

Numer konta do wpłat z dopiskiem „darowizna - McWilliams” :

Sekcja Psychoterapii PTP, ul. Stawki 5/7, Warszawa
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

******************************************************************************

INFORMACJA O WARSZTACIE organizowanym przez SEKCJĘ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

temat: "Terapia koherencji"

termin: 11 kwietnia 2015 r., godz. 11:00 - 17:30

miejsce: Laboratorium Psychoedukacji, ul. Katowicka 18, Warszawa

Terapia koherencji (Coherence therapy) jest stosunkowo nowym, bo zdefiniowanym w latach 90-tych i rozwijanym intensywnie w ostatnich dwóch dekadach, podejściem doświadczeniowym bazującym na założeniach epistemologii konstruktywistycznej. Jego twórcy, Bruce Ecker i Laurel Hulley, postawili sobie za cel stworzenie terapii jednocześnie zorientowanej na głębię i krótkoterminowej. Dokonali tego dzięki analizie setek sesji, w których nastąpiły zmiany przełomowe dla całego procesu terapeutycznego – zmiany, dzięki którym symptomy ustąpiły, a klienci odczuli wyraźną poprawę swojego stanu.

Centralnym założeniem terapii koherencji jest koncepcja spójności symptomu z nieświadomymi, adaptacyjnymi konstrukcjami rzeczywistości, które wymagają jego występowania. Terapeuta nie przeciwdziała symptomowi i nie posługuje się interpretacją jako narzędziem interwencji. Prowadzi zaś klienta do doświadczeniowego odkrycia wspomnianych nieświadomych konstrukcji i zintegrowania ich na poziomie świadomym. Następnie owe konstrukcje zmieniane są wspólnie tak, by symptom stracił rację bytu w ramach subiektywnej struktury rzeczywistości klienta. Ecker i Hulley opierają się na naturalnym dla naszego mózgu, choć niełatwym do przeprowadzenia, procesie rekonsolidacji pamięci, dzięki któremu wiedza niejawna, zakodowana m.in. w układzie limbicznym w istotnych momentach naszego życia, może zostać trwale zmieniona, co przyczynia się do ustąpienia symptomów.

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną założenia teoretyczne terapii koherencji wraz z cechami wspólnymi współczesnych podejść konstruktywistycznychZasadnicza część spotkania będzie miała jednak charakter stricte praktyczny. Uczestnicy dowiedzą się, jak doprowadzić do głębokiej, trwałej zmiany terapeutycznej pozwalającej na ustąpienie symptomu poprzez zmianę konstrukcji leżących u jego podstaw.

W ramach części praktycznej warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia: 1. Specyfika relacji terapeutycznej w terapii koherencji. 2. Fazy procesu terapeutycznego. Mapa, wskazówki i pułapki. 3. Metodyka pracy doświadczeniowej – strategie i techniki pozwalające na dotarcie do nieświadomych konstrukcji i ich trwałą zmianę bez przeciwdziałania symptomowi. Jak sprawić, by klient przeżywał opisywaną rzeczywistość, a nie jedynie o niej mówił? 4. Zmiana transformatywna i rekonsolidacja pamięci – jak w kluczowym momencie terapii doprowadzić do ustąpienia symptomu i zapewnić trwałość tej zmiany?

W trakcie warsztatu przeanalizujemy również przypadki klientów prezentujących różne symptomy. Poświęcimy także sporo miejsca na ćwiczenia praktyczne, m.in. role-playing.

Celem warsztatu jest zapoznanie Państwa z teorią i metodyką terapii koherencji na poziomie, który pozwoli Państwu używać przynajmniej część z proponowanych metod we własnej praktyce terapeutycznej.

PROWADZĄCY : Michał Jasiński – psycholog, psychoterapeuta w terapii indywidualnej, par i rodzin, doktorant Universitat de Barcelona.  Pracuje w wielojęzycznym zespole psychologów i psychiatrów w nurcie psychoterapii konstruktywistycznej, silnie reprezentowanej na świecie przez ośrodek barceloński. Ukończył studia specjalistyczne z psychoterapii konstruktywistycznej na Universitat de Barcelona, studia podyplomowe z badań nad poznaniem i zachowaniem na tej samej uczelni, a także studia podyplomowe z krótkoterminowej terapii strategicznej na Universitat de Girona oraz kurs terapii narracyjnej w londyńskim Institute of Narrative Therapy. Współpracuje z amerykańskim Coherence Psychology Institute.

Proponowana bibliografia: Jasiński, M. (2015). Terapia koherencji jako synteza wniosków z konstruktywistycznej praktyki klinicznej i odkryć neuronauki. Psychoterapia, 1(172). W druku. Artykuły w języku angielskim, dostępne on-line: Ecker, B. & Toomey, B.(2008). Depotentiation of symptom-producing implicit memory in Coherence Therapy. Journal of. Constructivist. Psychology, 21(2), 87–150. Sibson, P. & Ticic, R. (2014). Remembering in order to forget. Therapy Today, 25(2), 26-29. Toomey, B. & Ecker,B. (2007).Of neurons and knowings: Constructivism, coherence psychology, and their neurodynamic substrates. Journal of Constructivist Psychology, 20 (3), 201–245. Toomey, B. & Ecker, B. (2009). Competing visions of the implications of neuroscience for psychotherapy. Journal of Constructivist Psychology, 22(4), 95–140.

Koszt:

50 zł dla członków Sekcji Psychoterapii PTPsychologicznego

100 zł dla członków PTPsychologicznego

200 zł dla pozostałych osób

Termin zgłoszeń: 31 marca 2015 r.

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty prosimy wysyłać na adres sekretarza SP PTP Macieja Wilka mawawilk@gmail.com

Numer konta do wpłat z dopiskiem „darowizna – M. Jasiński”:

Sekcja Psychoterapii PTP

ul. Stawki 5/7 Warszawa

Numer konta: 74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

******************************************************************************

Konferencja Psychoanalityczna - XXIV DNI IPP - "UZALEŻNIENI" 14. 02. 2015, Warszawa

Na prośbę organizatorów zapraszamy na Konferencję Psychoanalityczną - XXIV DNI IPP - "UZALEŻNIENI" która odbędzie się 14. 02. 2015 w Warszawie.

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ipp.waw.pl/aktualnosci/xxiv-dni-ipp-uzaleznieni-14-lutego-2015

******************************************************************************

Program kursu z psychologii klinicznej

organizowanego przez Sekcję Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Czas trwania: 12 września 2014 -  13 grudnia 2014 (3 miesiące)

Ilość godzin: 100 godz. ( 7 zjazdów x 14/15 godz.)

Termin zgłoszeń: 14 maja 2014

Koszt kursu: 2980 zł ( zaliczka 580 zł + 2400 zł przed rozpoczęciem kursu)

Miejsce zajęć: ul. Katowicka 18, Warszawa (Laboratorium Psychoedukacji)

Osoby zdecydowane na udział w kursie proszone są o wpłatę zaliczki w wysokości 580 zł do dnia 14 maja 2014 r. na konto:

Sekcja Psychoterapii Polskie Towarzystwo Psychologiczne

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
74 1240 6218 1111 0000 4618 7398

Zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty zaliczki prosimy przesyłać do sekretarza Sekcji Psychoterapii Macieja Wilka   również do 14 maja 2014r.

adres e-mail: mawawilk@gmail.com

Terminy zajęć:

12-13.09.; 26-27.09 ; 10-11.10.; 24-25.10 ; 7-8.11; 21-22.11.; 12-13.12.2014 r.

Godziny zajęć:

piątek : 15.00 – 19.30  / 5 godz. lekcyjnych  + przerwy /

sobota: 9.00 – 18.00  / 9 godz. lekcyjnych + przerwy /

PROGRAM ZAJĘĆ:

BLOK  I : 12.09. – 13.09.

Tematyka:

1.Psychologia kliniczna: wprowadzenie, przedmiot , metody, podstawowe formy oddziaływania.

2. Diagnoza psychologiczna cele diagnozy, formułowanie hipotez diagnostycznych, metody techniki /obserwacja, rozmowa, wywiad psychologiczny,  testy.

3. Diagnoza w procesie psychoterapii.

4. Osobowość : podstawowe pojęcia, teorie rozwojowe, podziały

Wykłady i warsztaty prowadzą :

mgr Katarzyna Grębecka, dr Tomasz Gajda, dr Dorota Parnowska  - psychologowie

BLOK  II : 26.09 – 27.09.

Tematyka:

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w różnych koncepcjach

- koncepcje psychodynamiczne, psychoanaliza,

- koncepcje behawioralno-poznawcze,

- koncepcje humanistyczno-egyzstencjalne,

- koncepcje systemowe.

Wykłady i warsztaty prowadzą :

mgr Katarzyna Grębecka, dr Tomasz Gajda, dr Dorota Parnowska  - psychologowie

BLOK III : 10.10 -11.10

Tematyka:

Psychopatologia zaburzeń osobowości,  zaburzeń  lękowych wg ICD 10

Wykłady i warsztaty poprowadzi:

dr n. med. Tadeusz Piotrowski , psychiatra

BLOK IV: 24.10 – 25.10

Tematyka:

Psychopatolgia zaburzeń psychotycznych  : zaburzenia afektywne, schizofrenia wg ICD 10

Wykłady i warsztaty  poprowadzą:

mgr Katarzyna Grębecka i dr Tadeusz Piotrowski

BLOK V: 07.11 – 08.11

Tematyka:

Diagnoza i terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych i od alkoholu

 1. Uzależnienia od alkoholu:: diagnoza uzależnienia od alkoholu wg ICD 10.
 2. Typologie uzależnienia od alkoholu; implikacje dla terapii, specyfika pracy terapeutycznej na różnych etapach terapii, , specyfika uzależnienia u osób z podwójną diagnozą, szczególne populacje w terapii: kobiety, osoby LGBT, osoby starsze, niepełnosprawne.
 3. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych:
 4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wg ICD 10,
 5. Diagnozowanie i  nawiązywanie kontaktu z osobą uzależnioną, modele terapii uzależnienia,
 6. Nawroty w uzależnieniach,
 7. Wspóluzależnienie : diagnoza, kontakt terapeutyczny, zasady terapii.
 8. Uzależnienie od hazardu.
 9. Zaburzenia odżywiania.
 10. Organizacja systemu lecznictwa odwykowego w Polsce. Prawne aspekty i organizacja systemu lecznictwa odwykowego.

Wykłady i warsztaty poprowadzą:

psychologowie mgr Ewa Miturska / substancje psychoaktywne/,

mgr Elżbieta Podleśna / alkohol/.

BLOK VI : 21.11 – 22.11

Tematyka:

Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii dzieci i młodzieży

Wykłady i warsztaty prowadzi:

mgr Jakub Niedźwiedzki

BLOK VII: 12.12 – 13.12

Tematyka:

Neuropsychologia : podstawowe pojęcia, badanie neuropsychologiczne.

Funkcje poznawcze i ich zaburzenia,

Emocje a mózg

Przydatność badania neuropsychologicznego w psychoterapii

Wykłady i warsztaty prowadzi:

dr Anna Barczak  psycholog

Organizacja kursu: dr Małgorzata Kostecka-Walenta, specj. psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor.

INFORMACJE O KADRZE SZKOLENIOWEJ:

Psychologowie:

dr Anna Barczak, specj. psycholog kliniczny, neuropsycholog,

dr Tomasz Gajda, specj. psycholog kliniczny, psychoterapeuta z Nouvelle Ecole Lacanienne,

mgr Katarzyna Grębecka-Romanowska, specj. psycholog kliniczny, psychoterapeutka,

mgr Ewa Miturska, psycholog kliniczny, certyfikaty w zakresie terapii DDA, terapii uzależnienia i współuzależnienia,  diagnozy i terapii hazardu, certyfikat JobCoacha,

mgr Jakub Niedźwiecki, psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychoanalityczny,

dr Dorota Parnowska, specj. psycholog kliniczny, psychoterapeutka z Nouvelle Ecole Lacanienne,

mgr Elżbieta Podleśna, psycholog kliniczny, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień,

dr Tomasz Srebnicki, psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży,

Psychiatra:

Dr n. med. Tadeusz Piotrowski, specj. psychiatra