Komisja Odwoławcza

1. Komisja Odwoławcza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  (kadencja 2018-2021)

  • Małgorzata Kostecka-Walenta
  • Monika Miller-Nadolska
  • Marek Czerniak

 

2. Terminy posiedzeń: Zależnie od spraw do rozpatrzenia

 

3. Procedura odwoławcza od negatywnej decyzji Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych.

1. Zarząd Główny PTP powołuje5-osobową Komisję Odwoławczą na trzyletnią
kadencję. Tryb wyboru Komisji jest analogiczny do wyboru Komisji Certyfikatów.

2. Członkami Komisji Odwoławczej są certyfikowani superwizorzy psychoterapii PTP
reprezentujący różne kierunki teoretyczne i różne ośrodki w Polsce.

3. Komisja Odwoławcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Odwołanie od decyzji Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych wraz z uzasadnieniem składane jest do sekretarza Komisji Odwoławczej poprzez biuro ZG
PTP.

5. Komisja Odwoławcza zbiera się w momencie wpłynięcia odwołania. Komisja
Certyfikatów Psychoterapeutycznych udostępnia Komisji Odwoławczej wszystkie
materiałów dotyczących sprawy.

6. Rozpatrywanie odwołania dotyczy:

– formalnej strony procedury kwalifikacyjnej przed Komisją Certyfikatów – -Psychoterapeutycznych,
– merytorycznej oceny przedłożonych przez kandydata materiałów.

7. Komisja Odwoławcza może powołać recenzenta dorobku kandydata .

8. W posiedzeniu Komisji Odwoławczej uczestniczy kandydat i rekomendujący go superwizor z głosem doradczym.

9. W obradach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby pozostające w relacjach z kandydatem- wymienione w cz. II pkt 7.

10. Przebieg obrad Komisji Odwoławczej jest protokołowany i utrwalany na taśmie
magnetofonowej, która stanowi załącznik do protokołu. Podpisany protokół przez
przewodniczącego Komisji Odwoławczej i sekretarza pozostaje w dokumentacji
Komisji, kopia jest przekazywana Komisji Certyfikacyjnej i do biura ZG PTP.

11. W wyniku procedury odwoławczej Komisja Odwoławcza formułuje następujące
wnioski:

– podtrzymuje negatywną decyzję Komisji Certyfikacyjnej,

– z powodu uchybień formalnych i merytorycznych skierowuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Certyfikacyjną.

12. Sekretarz Komisji Odwoławczej powiadamia kandydata o wyniku procedury
odwoławczej. Powiadomienie o podtrzymaniu przez Komisję negatywnej decyzji
Komisji Certyfikacyjnej powinno zawierać uzasadnienie.

13. Po zakończeniu procedury odwoławczej całość dokumentacji jest przekazywana do archiwum biura ZG PTP.