Komisja Certyfikatów PTP

1. Komisja Certyfikacyjna Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  

 • Rafał Bornus – przewodniczący
 • Rafał Radzio – wiceprzewodniczący
 • Marcin Makulski – sekretarz
 • Bożena Maciek-Haściło
 • Barbara Smolińska
 • Barbara Tryjarska
 • Dorota Węgrzyn

2. Tryb przesyłania zgłoszeń do Komisji Certyfikacyjnej  

Warunki formalne i procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uchwała Zarządu Głównego PTP z dnia 18 listopada 2009 r. ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd Główny w dniu 6 czerwca 2012 r., 20 listopada 2013 r.,25 czerwca 2014 r.,24 czerwca 2015 r. oraz 23listopada 2016r. (tekst ujednolicony)

 1. Wypełnioną ankietę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały) wraz kompletnymi dokumentami należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze Zarządu Głównego PTP.
 2. Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 3. O przyznaniu certyfikatu lub odmowie jego przyznania, Komisja Certyfikatów Psychoterapeutycznych powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej ds. certyfikatów psychoterapeutycznych. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie.
 4. Zarząd Główny zawiadamia kandydata pisemnie o zatwierdzeniu przyznanego certyfikatu. Wydanie dokumentów rekomendacyjnych składających się z dyplomu  i legitymacji w języku polskim i angielskim następuje po uregulowaniu opłaty    za przyznanie certyfikatu. Wzory dokumentów ustali Zarząd Główny.
 5. Opłaty certyfikacyjne stanowią 0,4 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i są ustalane corocznie. Wnosić je należy w dwóch ratach: I – za procedurę certyfikacyjną i II – za przyznanie certyfikatu. Wysokość opłaty i rat ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 6. Opłata za egzamin z psychologii klinicznej wynosi 0,15 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i jest ustalana corocznie. Wysokość opłaty ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
 7. Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany  w komunikacie na stronie internetowej.

PLIKI DO POBRANIA:

– Ankieta  »Pobierz plik
– Deklaracja profesjonalnej odpowiedzialności  »Pobierz plik
4. Regulamin Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

I. Postanowienia ogólne:

 

1. Komisję Certyfikatów Psychoterapeutycznych powołuje Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego.

2. Komisja składa się z 7 osób, które wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby posiadające certyfikat superwizora
psychoterapii PTP, reprezentujące różne orientacje psychoterapeutyczne i różne
ośrodki z terytorium całego kraju.

4. Wybór członków Komisji odbywa się według następującej procedury:

–  Zarząd Sekcji Psychoterapii przeprowadza pisemną konsultację ze wszystkimi
członkami Sekcji w celu wyłonienia wstępnej listy superwizorów mogących
być członkami Komisji Certyfikatów; konsultacja ta powinna się odbyć, co najmniej 6 miesięcy przed upływem kadencji Komisji Certyfikatów, osoby wyłonione w wyniku tej konsultacji Przewodniczący Sekcji Psychoterapii przedstawia Zarządowi Głównemu do wstępnej akceptacji spośród zaakceptowanych wstępnie superwizorów Zarząd Sekcji Psychoterapii przedstawia Zarządowi Głównemu 7-osobową listę kandydatów do Komisji Certyfikatów, Komisję wybiera Zarząd Główny w głosowaniu tajnym na 3 miesiące przed upływem kadencji Komisji Certyfikatów.

W przypadku gdy którykolwiek z kandydatów nie uzyska wymaganej
większości głosów Zarząd Główny występuje do Zarządu Sekcji Psychoterapii
o przedstawienie nowej listy kandydatów.

 

5. Kadencja Komisji trwa trzy lata.

6. Członkiem Komisji można być nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

7. Komisja Certyfikatów działa zgodnie z regulaminem zaopiniowanym przez Zarząd
Sekcji Psychoterapii i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTP.
Do zadań Komisji Certyfikatów w szczególności należy:

1) rozpatrywanie wniosków o przyznawanie certyfikatów psychoterapeutycznych i certyfikatów superwizora psychoterapii zgodnie z zatwierdzonymi przez ZG PTP zasadami.

2) wnioskowanie do Zarządu Głównego PTP o nadanie certyfikatu psychoterapeutycznego lub certyfikatu superwizora psychoterapii; wniosek oraz sylwetki kandydatów przedstawia na posiedzeniu Zarządu Głównego
przedstawiciel Komisji,

3) przygotowywanie zakresu programowego i listy lektur obowiązkowych dla osób zdających egzamin z psychologii klinicznej. Zadaniem każdej nowej Komisji jest weryfikacja listy lektur; lista dostępna jest na stronie internetowej Sekcji
Psychoterapii

4) certyfikat psychoterapeuty i certyfikat superwizora ma ważność przez okres pięciu lat; Komisja podejmuje decyzję o przedłużeniu certyfikatu psychoterapeuty i certyfikatu superwizora w oparciu o następujące kryteria:

–    respektowania zasad kodeksu etycznego psychoterapeuty w swojej pracy

–    stanu zdrowia w aspekcie wpływu na pracę z pacjentami

–     pogłębiania swoich kompetencji zawodowych (udział w konferencjach,
szkoleniach, itp.)

–      korzystania z superwizji (indywidualnej, w grupie, zespół kliniczny)

–      przebiegu pracy psychoterapeutycznej

superwizor jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia Komisji oświadczenia dotyczącego realizowania pracy superwizyjnej.
Komisja Certyfikatów Psychoterapeutycznych jest zobowiązana do:

* opracowania ankiety weryfikacyjnej dla psychoterapeutów i superwizorów

* wysłania ankiety weryfikacyjnej do psychoterapeuty na 3 miesiące przed upływem ważności certyfikatu.

* rozpatrzenia przesłanych dokumentów i poinformowania psychoterapeuty o podjętej decyzji.

* stałego uaktualniania listy psychoterapeutów i superwizorów.

5)opracowanie w uzgodnieniu z Zarządem Sekcji Psychoterapii warunków i trybu
zawieszania i odbierania certyfikatów; zasady są przedkładane do zatwierdzenia
ZG PTP,

6)opracowywanie w uzgodnieniu z Zarządem Sekcji Psychoterapii zmian  w zasadach przyznawania certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii,

7) składanie Zarządowi Głównemu i Zarządowi Sekcji Psychoterapii rocznych sprawozdań ze swoich działań.

II. Tryb pracy Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę napływania wniosków o przyznanie
certyfikatów, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, w obecności co najmniej 5
członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji zawiadamia Zarząd Główny i Zarząd Sekcji Psychoterapii  o nie uczestniczeniu członka Komisji w trzech w roku kalendarzowym posiedzeniach Komisji. Zarząd Główny odwołuje członka Komisji, którego nieobecności są nieusprawiedliwione i powołuje na to miejsce kandydata wskazanego przez Zarząd Sekcji Psychoterapii.

4. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez sekretarza. Protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza pozostaje w dokumentacji Komisji, a jego kopia  jest przekazywana do biura ZG PTP. Do protokołu załącza się wszystkie materiały będąceprzedmiotem obrad.

5. Decyzje Komisji w sprawie o nadanie certyfikatu zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Decyzje Komisji w innych sprawach zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.

6. Kandydat starający się o certyfikat przesyła wszystkie dokumenty do sekretarza Komisji poprzez biuro ZG PTP.

7. Podczas posiedzeń Komisja przede wszystkim rozpatruje wnioski kandydatów   do certyfikatów psychoterapeutycznych i certyfikatów superwizora psychoterapii.

 

Sekretarz Komisji sprawdza kompletność przedłożonych dokumentów kandydata i przedstawia jego wniosek na posiedzeniu Komisji.

Komisja wyznacza do oceny merytorycznej przedłożonego dorobku dwóch recenzentów spoza ośrodka, w którym pracuje kandydat. Recenzenci powinni reprezentować różne orientacje teoretyczne. Wskazane jest, by jeden  z recenzentów reprezentował podobne podejście co kandydat. Recenzje przygotowywane są na piśmie.

Komisja zwraca się do Sądu Koleżeńskiego z zapytaniem, czy przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie w sprawie, której charakter mógłby uniemożliwiać przyznanie certyfikatu przed wydaniem przez Sąd ostatecznego orzeczenia.

 • Po otrzymaniu recenzji Komisja podejmuje na ich podstawie decyzję o zaproszeniu kandydata na rozmowę certyfikacyjną dotyczącą obszaru doświadczeń merytorycznych kandydata. W rozmowie może uczestniczyć
  na wniosek kandydata bez głosu stanowiącego, jeden z superwizorów rekomendujących kandydata. W przypadku, gdy w gronie Komisji nie ma specjalisty o orientacji psychoterapeutycznej, która jest przedmiotem egzaminu. Komisja powinna uzupełnić swój skład o certyfikowanego superwizora psychoterapii o tej orientacji. Superwizor ten uczestniczy w posiedzeniu Komisji z głosem doradczym. Przebieg egzaminu może być utrwalony elektronicznie na-życzenie kandydata, który następnie stanowi załącznik do protokołu.
 • Sekretarz Komisji po zakończeniu procedury certyfikacyjnej powiadamia
  pisemnie kandydata o jej wyniku. W przypadku decyzji pozytywnej informuje,
  że wniosek o przyznanie certyfikatu został przedłożony Zarządowi Głównemu.
  Powiadomienie o negatywnym wyniku procedury i odmowie przyznania
  certyfikatu powinno zawierać uzasadnienie, a także pouczenie  co do możliwości wniesienia odwołania od decyzji Komisji. Powiadomienie
  powinno określać termin wniesienia odwołania.
 • Dokumentacja składana przez kandydatów do certyfikatu, korespondencja  z nimi, opinie superwizorów oraz recenzje i protokoły egzaminu
  certyfikacyjnego, są po zakończeniu procedury przekazywane do archiwum biura ZG PTP.

 

8. W posiedzeniu Komisji rozpatrującej wniosek kandydata nie może uczestniczyć
osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym kandydata, a także osoby
pozostające w aktualnej zależności służbowej z kandydatem, np. podwładny-
przełożony.

9. Z opłaty za procedurę certyfikacyjną są pokrywane koszty: honorariów  za przygotowanie recenzji, honorariów za udział członków Komisji w egzaminie certyfikacyjnym, przygotowania materiałów kandydata przez sekretarza oraz koszty podróży. Wysokość honorariów za w/w czynności ustalana jest przez przewodniczącego Komisji w porozumieniu ze skarbnikiem ZG PTP corocznie  w zależności od wysokości opłaty za procedurę certyfikacyjną wynoszącej, zgodnie  z przyjętymi przez ZG PTP kryteriami 0,4 średniego krajowego wynagrodzenia za rok poprzedni.

III. Zasady przeprowadzania egzaminu z psychologii klinicznej

l .Kandydat ubiegający się o certyfikat psychoterapeutyczny, jeśli skończył inne niż

psychologiczne studia magisterskie a nie posiada stopnia naukowego   z  zakresu psychologii klinicznej lub psychoterapii jest zobowiązany do złożenia egzaminu  z psychologii klinicznej.

2. Egzamin zdaje się przed 3- osobową komisją egzaminacyjną, która każdorazowo
powoływana jest przez Komisję Certyfikatów Psychoterapeutycznych spośród
psychologów – specjalistów psychologii klinicznej, certyfikowanych
superwizorów psychoterapii.

3. Egzamin obejmuje wiedzę z psychologii klinicznej według programu określonego
przez Komisję Certyfikatów.

4. W czasie egzaminu protokołowane są dokładnie pytania członków Komisji
egzaminacyjnej i odpowiedzi kandydata.

5. Przewodniczący Komisji powiadamia zdającego o wyniku egzaminu.

6. Koszt egzaminu wynosi 0,2 średniego krajowego wynagrodzenia za rok poprzedni.

7. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu
i w miarę potrzeby zwrot kosztów podróży. Wynagrodzenie za egzamin określane jest
corocznie przez przewodniczącego Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych
w uzgodnieniu ze skarbnikiem ZG PTP na zasadach ustalonych w cz. II pkt 10.

8. Poprawa egzaminu wymaga wniesienia ponownej opłaty.

 

IV. Procedura odwoławcza od negatywnej decyzji Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych.

1. Zarząd Główny PTP powołuje5-osobową Komisję Odwoławczą na trzyletnią
kadencję. Tryb wyboru Komisji jest analogiczny do wyboru Komisji Certyfikatów.

2. Członkami Komisji Odwoławczej są certyfikowani superwizorzy psychoterapii PTP
reprezentujący różne kierunki teoretyczne i różne ośrodki w Polsce.

3. Komisja Odwoławcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Odwołanie od decyzji Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych wraz
z uzasadnieniem składane jest do sekretarza Komisji Odwoławczej poprzez biuro ZG
PTP.

5. Komisja Odwoławcza zbiera się w momencie wpłynięcia odwołania. Komisja
Certyfikatów Psychoterapeutycznych udostępnia Komisji Odwoławczej wszystkie
materiałów dotyczących sprawy.

6. Rozpatrywanie odwołania dotyczy:

– formalnej strony procedury kwalifikacyjnej przed Komisją Certyfikatów  Psychoterapeutycznych,
– merytorycznej oceny przedłożonych przez kandydata materiałów.

7. Komisja Odwoławcza może powołać recenzenta dorobku kandydata .

8. W posiedzeniu Komisji Odwoławczej uczestniczy kandydat i rekomendujący
go superwizor z głosem doradczym.

9. W obradach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby pozostające w relacjach  z kandydatem- wymienione w cz. II pkt 7.

10. Przebieg obrad Komisji Odwoławczej jest protokołowany i utrwalany na taśmie
magnetofonowej, która stanowi załącznik do protokołu. Podpisany protokół przez
przewodniczącego Komisji Odwoławczej i sekretarza pozostaje w dokumentacji
Komisji, kopia jest przekazywana Komisji Certyfikacyjnej i do biura ZG PTP.

11. W wyniku procedury odwoławczej Komisja Odwoławcza formułuje następujące
wnioski:

– podtrzymuje negatywną decyzję Komisji Certyfikacyjnej,

– z powodu uchybień formalnych i merytorycznych skierowuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Certyfikacyjną.

12. Sekretarz Komisji Odwoławczej powiadamia kandydata o wyniku procedury
odwoławczej. Powiadomienie o podtrzymaniu przez Komisję negatywnej decyzji
Komisji Certyfikacyjnej powinno zawierać uzasadnienie.

13. Po zakończeniu procedury odwoławczej całość dokumentacji jest przekazywana do archiwum biura ZG PTP.

 

V. Przepisy końcowe i przejściowe

1. Regulamin zatwierdzany jest przez Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii Zarządu
Sekcji Psychoterapii.

2. Zmiany regulaminu muszą być uzgadniane z Komisja Certyfikatów
Psychoterapeutycznych, Komisją Odwoławczą i Zarządem Sekcji Psychoterapii.

3. Propozycje zmian w regulaminie zgłaszać mogą: Komisja Certyfikatów
Psychoterapeutycznych, Komisja Odwoławcza, Zarząd Sekcji Psychoterapii i Zarząd
Główny PTP.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTP.

5. Od dnia wejścia w życie regulaminu Komisja Licencji Psychoterapeutycznych staje
się Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych i do końca kadencji w czerwcu
2006 r. działa w dotychczasowym składzie.

6. Procedury certyfikacyjne rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego regulaminu
odbywają się według nowych zasad.

7. Po zatwierdzeniu regulaminu Zarząd Główny niezwłocznie powołuje Komisję
Odwoławczą, której kadencja będzie trwać do czerwca 2006 r.