Regulamin Sekcji

REGULAMIN SEKCJI PSYCHOTERAPII

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Art. 1
Powołuje się przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego zwanym dalej PTP ogólnopolską sekcję
pod nazwą Sekcja
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zwaną dalej "Sekcją".

Art. 2
Sekcja działa na następujących podstawach:
1. Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
2. Niniejszego regulaminu.

Art. 3
Cele Sekcji to:
- artykułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w
psychoterapii
- działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów
- utrzymywanie kontaktów i współpraca z profesjonalnymi organizacjami
psychoterapeutów w kraju i za granicą
- reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Sekcji wobec organizacji,
instytucji, władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych
- dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej

Art. 4
1. Członkiem Sekcji może zostać osoba, która:
- jest członkiem PTP
- ma rekomendację od 2 członków Sekcji - certyfikowanych psychoterapeutów PTP
2. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana
działalnością Sekcji, która zadeklaruje dla niej poparcie.
Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy
naukowej i doradczej Sekcji oraz innych form jej merytorycznej działalności.

Art. 5
1. Członkowie Sekcji mają prawo udziału we wszystkich formach
działalności Sekcji, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
2. Członek Sekcji jest obowiązany do:
- przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Sekcji
- aktywnego udziału w realizacji celów Sekcji
- przestrzegania zasad etyki zawodowej
- regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek
składek nie dotyczy emerytów.

Art. 6
Członków Sekcji przyjmuje Zarząd Sekcji na podstawie deklaracji.

Art. 7
Członkostwo w Sekcji ustaje w wyniku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
Zarządowi Sekcji,
2. skreślenia przez Zarząd Sekcji z powodu uchylania się od
obowiązków członkowskich,
3. skreślenia z listy członków PTP,

Art. 8
1. Władzami Sekcji są:
- Walne Zebranie członków Sekcji
- Zarząd Sekcji
- Komisja Rewizyjna Sekcji
2.W ramach sekcji powołuje się Komisję Etyki, której zadaniem
jest tworzenie i propagowanie etycznych zasad uprawiania psychoterapii.
3.Do składu Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej mogą być
wybierani wyłącznie zwyczajni członkowie PTP, którzy uzyskali certyfikat
psychoterapeuty PTP.
Członkiem Komisji Etyki może być tylko certyfikowany psychoterapeuta.
4.Kadencja Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki
trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Art. 9
1.Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji
b) wybór przewodniczącego i sześciu członków Zarządu,
którzy wybierają ze swego grona wiceprzewodniczącego,
sekretarza i skarbnika,
c) Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
d) uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminu Sekcji,
e) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji ;
uchwała musi być przyjęta większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2.Walne Zebranie zwołuje Zarząd Sekcji raz na trzy lata.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Sekcji
zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.
3.Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków Sekcji w pierwszym terminie,
a w drugim terminie - bez względu na liczbę
obecnych z wyłączeniem ust. 1 punkt d.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji z
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego PTP, a także na
wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki lub co najmniej
dziesięciu członków Sekcji.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie nie
dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje
przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 10
1.Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Sekcji,
2) reprezentowanie Sekcji i działanie w jej imieniu,
3) przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji,
4) składanie okresowych sprawozdań z działalności
Sekcji Zarządowi Głównemu PTP,
5) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
6) wysuwanie kandydatur do Komisji Certyfikatów
Psychoterapeutycznych i Komisji Odwoławczej po zasięgnięciu
pisemnej opinii certyfikowanych psychoterapeutów PTP zrzeszonych w Sekcji,
7) opiniowanie regulaminu Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych,
8) opracowanie w uzgodnieniu z Komisją Certyfikatów
Psychoterapeutycznych zasad przedłużania ważności certyfikatów
po 7 latach, które są zatwierdzane przez ZG PTP,
9) opracowanie w uzgodnieniu z Komisją Certyfikatów
Psychoterapeutycznych warunków i trybu zawieszania i odbierania
certyfikatów, które są zatwierdzane przez ZG PTP,
10) opracowywanie w uzgodnieniu z Zarządem Sekcji Psychoterapii zmian
w zasadach przyznawania certyfikatów psychoterapeuty i superwizora
psychoterapii, które są zatwierdzane przez ZG PTP.
2.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy Zarządu w tym przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego.

Art. 11
1. Przewodniczący Sekcji:
- kieruje pracami Zarządu, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu
- reprezentuje Sekcję w kontaktach z władzami PTP
- reprezentuje Sekcję w kontaktach z władzami innych towarzystw
krajowych i zagranicznych, o czym informuje Zarząd Główny PTP
- deleguje członków Zarządu do reprezentowanie Sekcji
2.Przewodniczący Sekcji sprawuje swoje obowiązki nie dłużej
niż przez dwie kadencje.
3.Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego.
4.Sekretarz Sekcji:
1) protokółuje przebieg Walnych Zebrań oraz zebrań Zarządu Sekcji,
2) prowadzi rejestr członków Sekcji,
3) prowadzi bieżącą korespondencję i archiwum Sekcji.
5.Skarbnik odpowiada za działalność finansową Sekcji, w tym:
1) przyjmuje składki członkowskie i odpowiada za prawidłowe
udokumentowanie przychodów i wydatków Sekcji,
2) sporządza okresowe raporty finansowe i przedkłada
księgowości Zarządu Głównego.

Art.12
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób,
które wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2.Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania
kontroli działalności Sekcji.
3.Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona
zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4.Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z
działalności władz Sekcji i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
5.Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu
Sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.
6.Przedstawiciel Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach
Zarządu Sekcji z głosem doradczym.

Art. 13
1.Komisja Etyki składa się z trzech osób.
2.Komisja Etyki powołana jest do tworzenia standardów
etycznych dotyczących działalności psychoterapeutycznej.
3.Komisja Etyki może składać wnioski do Sądu Koleżeńskiego PTP
w sprawach naruszania Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa,
może też składać wnioski do Zarządu Głównego o zawieszenie lub
odebranie certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Art. 14
Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Zarząd Główny na wniosek:
1)Walnego Zebrania Sekcji podjęty zgodnie z art. 9 ust 1 pkt. e,
2)Komisji Rewizyjnej Sekcji zaopiniowany przez Główną Komisję Rewizyjną,
3)Zarządu Głównego zaakceptowany przez Główną Komisję Rewizyjną.

Art. 15
Wniosek Walnego Zebrania Sekcji dotyczący jej rozwiązania zawiera
propozycje co do sposobu likwidacji Sekcji oraz celu na
jaki ma być przeznaczony jej majątek.
Art.16
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu
przez Zarząd Główny PTP.