Regulamin nagrody im. Andrzeja Wiśniewskiego

Zarząd Sekcji Psychoterapii informuje, że ostateczny termin składania wniosku o Nagrodę Naukową im. Andrzeja Wiśniewskiego bieżącej edycji upływa 30.06.2021r.

 

Nagroda Naukowa im. A. Wiśniewskiego

Regulamin nagrody naukowej Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego im. Andrzeja Wiśniewskiego

§ 1

1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Naukową im. Andrzeja Wiśniewskiego, zwanego dalej Konkursem, jest Zarząd Sekcji Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, zwany dalej Organizatorem.

2. Nagroda Naukowa im. Andrzeja Wiśniewskiego, zwana dalej Nagrodą, jest przyznawana za wybitne walory publikacji z dziedziny psychoterapii.

3. Nagrodę przyznaje Zarząd Sekcji Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

4. Nagroda jest przyznawana raz na trzy lata za najlepszą publikację napisaną w języku polskim przez żyjących autorów i wydaną w Polsce w określonym czasie.

5. Nagroda przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej dla autora/autorów.

6. Wysokość Nagrody wynosi 10 tysięcy zł. W przypadku większej liczby autorów nagrodzonej publikacji kwota jest dzielona na równe części stosownie do liczby laureatów.

7. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do nieprzyznania nagród, a także do przyznania nagród specjalnych i wyróżnień.

 

ZASADY ZGŁASZANIA PUBLIKACJI DO KONKURSU 

 § 2

1. Do Konkursu można zgłaszać publikacje wydane w Polsce po raz pierwszy w okresie ostatnich 4 lat przed dniem złożenia wniosku.

2. Publikacji zgłoszonej do Konkursu nie można wycofać.

3. Wykluczone jest zgłaszanie do Konkursu publikacji, których autorami /współautorami są:
a) członkowie Kapituły,
b) członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a) do II stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej.

4. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania publikacji do Konkursu są wydawnictwa, autorzy, osoby prywatne, Organizator. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę publikacji.

5. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest dostarczenie 5 egzemplarzy zgłaszanej do Konkursu publikacji wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres Organizatora: Zarząd Sekcji Psychoterapii, 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7.  Termin ostateczny zostanie ogłoszony na stronie internetowej Sekcji: www.sekcjapsychoterapii.pl. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

7. Zgłoszenia bez załączonego formularza zgłoszeniowego lub dostarczone w mniejszej liczbie egzemplarzy niż przewiduje to Regulamin nie będą uczestniczyły w Konkursie.

8. Egzemplarze publikacji dostarczonych na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

KAPITUŁA 

§ 3 

1. Kapitułę powołuje i odwołuje Organizator. Jej członkami mogą zostać osoby o ugruntowanym doświadczeniu psychoterapeutycznym.

2. Kapituła składa się z nie więcej niż 5 osób, nie mniej niż 3 osób.

3. Każdy z członków Kapituły otrzymuje komplet publikacji zgłoszonych do Konkursu.

4. Każdy z członków Kapituły przesyła do Organizatora swoje nominacje
ze wskazaniem merytorycznych, formalnych, edukacyjnych i/lub innych walorów ocenianych publikacji.

WYBÓR LAUREATÓW 

§ 4

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

a) pierwszy etap – Organizator dokonuje formalnej oceny zgłoszeń, w szczególności sprawdza, czy tematyka publikacji ściśle łączy się z psychoterapią; publikacje niezakwalifikowane podlegają zwrotowi zgłaszającemu,
b) drugi etap – członkowie Kapituły dokonują oceny nadesłanych publikacji i przedstawiają swoje nominacje,
c) trzeci etap – Organizator na podstawie nominacji członków Kapituły przyznaje Nagrodę im. Andrzeja Wiśniewskiego dla autora/autorów najlepszej publikacji dotyczącej psychoterapii.

2. Wyniki pozostają niejawne do dnia wręczenia nagród. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie ogłoszone na stronie internetowej Sekcji: www.sekcjapsychoterapii.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5 

1. Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora.

2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek od przyznanej nagrody w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należny podatek potrąci i odprowadzi na konto właściwego urzędu skarbowego Organizator.

3. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia publikacji lub wycofać je z konkursu w przypadku stwierdzenia uchybień wobec niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od 1.08.2019.

Załącznik do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PUBLIKACJI DO NAGRODY IM. ANDRZEJA WIŚNIEWSKIEGO

Tytuł publikacji
Autor /Autorzy
Data wydania
Wydawnictwo
Krótkie uzasadnienie
Zgłaszający

Data                                                                                                                   Podpis

……………………………………………………….. ……………………………………………………………