Regulamin nagrody im. Andrzeja Wiśniewskiego

Nagroda Naukowa im. A. Wiśniewskiego

Regulamin nagrody naukowej Zarządu Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego im. Andrzeja Wiśniewskiego
(Regulamin przyjęty na posiedzeniu ZSP PTP w dn.15.11.2017 r.)

 1. Nagroda naukowa im. Andrzeja Wiśniewskiego (zwana dalej Nagrodą) jest przyznawana za wybitne walory publikacji z dziedziny psychoterapii.
 2. Wysokość nagrody ustalana jest każdorazowo w okresie bieżącej kadencji przez ZSPPTP, w zależności od bieżącej sytuacji finansowej ZSPPTP. Suma ta stanowi pulę Nagrody.
  W przypadku przyznania Nagrody 2 lub 3 członkom PTP, pula Nagrody zostaje podzielona przez liczbę laureatów.
 3. Nagroda jest przyznawana 1 raz w okresie kadencji ZSPPTP.
 4. Nagroda jest przyznawana za publikację, która ukazała się w okresie ostatnich 5 lat.
 5. ZSPPTP informuje o terminie nadsyłania wniosków na stronie internetowej Sekcji.
 6. Warunkiem przyznania Nagrody jest wniosek o jej przyznanie złożony do ZSPPTP przez członka SPPTP. Do wniosku muszą być dołączone:
  a) uzasadnienie wniosku;
  b) 1 egzemplarz publikacji.
 7. ZSPPTP powołuje Komisję ds. Nagrody rozpatrującą wnioski. Komisja ds. Nagrody przesyła wniosek do ZSPPTP o przyznanie nagrody im. Andrzeja Wiśniewskiego.
 8. O nadaniu Nagrody decyduje ZSPPTP w trybie uchwały.
 9. Wręczenie Nagrody odbywa się w czasie Konferencji Trzech Sekcji.
 10. Wypłata Nagrody następuje w formie przelewu bankowego w okresie 1 miesiąca od daty wręczenia Nagrody.