Komisja ds. dofinansowania udziału w konferencjach

Komisja ds. dofinansowania udziału w konferencjach i szkoleniach członków Sekcji (kadencja 2022-2025)

Skład :

Można ubiegać się o dofinansowanie udziału (do 50% opłaty, nie więcej niż 500 zł) w wybranych konferencjach lub innych krótkich formach doskonalenia zawodowego.

Prośba o dofinansowanie może być rozpatrywana tylko przed dokonaniem wpłaty  przez członka Sekcji.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

W związku z tym, że ilość próśb o dofinansowanie może przekroczyć aktualne możliwości finansowe Sekcji, Komisja postanowiła kierować się następującymi kryteriami przy rozpatrywaniu wniosków:

1. Osoby które są członkami Sekcji Psychoterapii PTP i mają na bieżąco uregulowane składki członkowskie (do roku bieżącego włącznie) – warunek konieczny.

2. Osoby w trakcie 4-letniego szkolenia – 5 punktów;

3. Osoby od których udziałów konferencji wymaga dodatkowo:

  • zaangażowania własnych środków na dojazd (powyżej 200 km) – 2 punkty;
  • ponoszą koszty hotelu i wyżywienia – 2 punkty;
  • zgłaszają udział w kolejnej konferencji – szkoleniu – 2 punkty;
  • zatrudnione są w jednostkach budżetowych – 5 punktów;
  • podają dodatkowe okoliczności skłaniające do zabiegania o dofinansowanie – wtedy komisja przyznaje punkty uznaniowo – 0 do 5 punktów.

Kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów uzyskają dofinansowanie adekwatne do aktualnych możliwości finansowych sekcji oraz uwzględniające rangę konferencji lub innego zdarzenia.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Komisja może rozważyć przyznanie wyższej kwoty dofinansowania, nie wyższej jednak niż 1500 zł.

O dofinansowanie jedna osoba może ubiegać się jeden raz w roku kalendarzowym.

WAŻNE: Osoby zainteresowane przyznaniem dofinansowania proszone są o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej (w formie elektronicznej) do skarbnika: maria.marquardt@wp.pl

ANKIETA-DOTYCZACA-PRZYZNAWANIA-DOFINANSOWANIA